"මිදෙන්න අමාරුම, ෆැන්ටසියෙන් ✨.."
𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇 𝒐𝒖𝒓 '𝑮𝑶𝑳𝑫𝑬𝑵' 𝒆𝒓𝒂.. 🎀🪄 𝒘𝒆'𝒍𝒍 𝒎𝒆𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒊𝒏 𝟐𝟎𝟐𝟓..♡
'98 𐂂
  • SummerHouse ♡
  • JoinedJune 9, 2021Last Message
Bright_Guki Bright_Guki 15 hours ago
@Luke_TigerBun ගෙ අලුත් කතාව.. වැල්ලෙ වයිබ් එකකට යන කතාවක්.. කියවලා බලන්න ❤️https://www.wattpad.com/story/369089428?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_bu...
View all Conversations

Stories by Ian's
KING'S SECRET PROPERTY | VKOOK 21+ by Bright_Guki
KING'S SECRET PROPERTY | VKOOK 21+
(සිංහල - ONGOING) "ඔබ කාන්තාවක් නොවුනත් කුඩා අහිංසක ඩේසි පුෂ්පයක්, මට රැක ගැනීමට නොහැකි වුන.. නැවත ඉපදීම...
+17 more
King's Secret Property ♚♛ | VKOOK 21+ || ENGLISH by Bright_Guki
King's Secret Property ♚♛ | VKOOK...
[ONGOING] "Even though you are not a woman, you are a small innocent daisy, which I could not protect...
ROOM NO. 69 | VKOOK 21+ ✔ by Bright_Guki
ROOM NO. 69 | VKOOK 21+ ✔
(සිංහල - Completed) "𝗗𝗼 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝗼𝗻𝗰𝗲. 𝗬𝗼𝘂'𝗹𝗹 𝗯𝗲𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗱𝗱𝗶...
+22 more
15 Reading Lists