විවිධාකාර ස්වරූප වල කාර්තු පසු කර පැමිණි මා , තවමත් ජීවත් වන රූස්ස ගසක්!! 

🐢🌻
  • රොබරෝසියා යායක් මැද තනිව:)
  • JoinedMay 7, 2021Last Message
Czish_77 Czish_77 19 hours ago
ජෙයියනේ ජෙයියනේ! මට කතා දෙකම අමතකයි වගේ•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀මට ඔයාලාව මතක් වෙනවනේ...හාමුවා නැතුව සාංකාව වගේ දැන් නම්...ඉක්මනට අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්... බායි ගුනබුස (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
View all Conversations

Stories by c!z"
බණ්ඩාර හාමු (Taekook) by Czish_77
බණ්ඩාර හාමු (Taekook)
උඹට බැරි උනාට මට විතරක් පෙම් කරන්න මම උඹට සදාකාලිකවම පෙම් කරන්න බැදුනා තිනේන්ද්‍ර....! ❤️ තිනේන්ද්‍ර අශ්වින්...
Tortoise's Random Covers🐢(B2-Open) by Czish_77
Tortoise's Random Covers🐢(B2-Open)
Tortoise's random Covers🐢 Orders are now available. Read the information on the first page and contact me p...
ranking #140 in girlxboy See all rankings
CZ!SH Cover Shop (Closed)✓ by Czish_77
CZ!SH Cover Shop (Closed)✓
Hey!! Welcome to my creative land CZISH COVER SHOP🏷️ • Book Covers • Profile Logo • Inform personally for o...
ranking #37 in requests See all rankings
14 Reading Lists