WARNING

95.1K 998 48
                  

Inuulit ko lang po na ang likhang ito ay ginawa para sa mga MATURE ADULT readers lamang.  It contains graphic depictions of sexuality, strong language, and highly mature themes na hindi angkop sa mga batang mambabasa.  Kulang ang gabay ng mga magulang para maintindihan ninyo ang iba kong sinusulat as I intended it to be taken kung kulang pa po kayo sa life experiences.

I write about stuff na hindi normally acceptable ng polite society.  Fine, some might even consider it taboo.  I know that and I am very conscious of it.  Kaya nga kahit ang kuwentong ito ay magsisimula na bata pa ang mga characters, hindi ko ito nilagay sa Teen Fiction na category.  I tagged this as mature, too, to discourage young readers na aksidenteng maligaw sa kuwentong ito. 

I'll go ahead and say it.  The main characters in this story ay maagang lumandi and I expect that many people will be uncomfortable with that.  That is the risk I am willing to take to write a story that I really wanted to write. I hope, ikaw na magbabasa nito, will get past this and enjoy the story with an open mind.  

Kiss Me, Cole (Part 1) [IN EDITING ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon