Chapter 13 - Psychomotor Education

1.3M 37K 10.2K
                  


I really think I brought the curse of being late here.

Tumakbo kami palabas ng dorm at pumunta sa una naming klase. Ayon sa schedule ay PD ang class namin ngayon. Dahil hindi ko alam kung saan ang classroom ay sumunod na lang ako kina Akane at Riye. We went inside a huge building, around a hundred meters away from Midori building, and proceeded at the 3rd floor. Pagtapak ko sa huling step ng hagdan ay muntik na akong malaglag dahil sa nakita ko.

"Whoa," I gasped in amazement.

The whole third floor was just a huge empty room and it felt like we were in a different dimension because the walls and ceilings were all white.

"Tara, tara, nandyan na si Ma'am Michiko."

Hinila ako ni Akane papunta sa gitna at as usual, nandoon na ang tatlong lalaki.

Standing in front of them was a woman in casual shirt and jeans, her hair tied in a ponytail, and the white surroundings highlighted her intense green eyes.

"Hiro, you're good but you're too aggressive. Bawas-bawasan mo, maliwanag?" sabi ni Ma'am Michiko habang nakatingin kay Hiro. "Ken, you're excellent. But for god's sake, stop playing around. And Reiji, improve your speed."

Napahinto ako nang malapit na kami sa kanila. Assessment ba 'yon?

"Oh. The girls are here." Bigla naman siyang napatingin sa akin. "Nice to meet . . ."

Everything happened so fast. The next thing I knew, my body was already flipping mid-air and I was about to fall on the floor. I closed my eyes, waiting for my body to feel the impact, but it didn't happen.

"Heh. You guys got quicker," rinig kong sabi ni Ma'am Michiko.

Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at doon ko lang na-realize kung ano ang nanyari. Buhat na ako ni Reiji habang ang apat ay nakapalibot kay Ma'am Michiko. Akane was pointing a wooden sword at her neck while Ken aimed a stick at her forehead. On the other hand, Riye and Hiro were holding both of her arms.

"A-anong . . ."

Muling ngumiti si Ma'am sa akin. "Just testing their skills. And welcoming you."

Pagkasabi niya no'n ay bigla naman siyang nawala sa paningin ko kaya nanlaki ang mga mata ko.

"Okay, guys, let's start."

Hinanap ko kung nasaan siya at halos ilang metro na ang layo niya sa amin. How in the world did that happen? That was too fast!

Binaba ako ni Reiji at lumapit sa akin sina Riye at Akane.

"Pagpasensyahan mo na 'yang si Ms. Michiko. Ganyan talaga siya. Her energy's too high."

"Mmm. She also did that to me last year," Riye sighed. "It was scary."

Magkahalong takot at curiosity naman ang naramdaman ko. Siguro kung hindi dahil sa kanilang lima ay bali-bali na yung buto ko.

"This is the Psychomotor Development class," pagsisimula niya nang makalapit kami sa kanya. "Here, you're going to learn how to coordinate your cognitive skills and physical movements, which can help you when you encounter criminals." Muling nagtama ang mga mata namin. "You're the only one who doesn't have a specific PD skill yet."

"P-po?"

Kailangan na bang may maipakita akong skill? Wala pa akong kahit anong alam. Anong gagawin ko?

"You can pick either combat, if you want to fight using your body, or equipping with the use of weapons," she explained. "But for Atama, it is common to master both. They already have their specialties in both combat and weapons," sabay turo niya sa lima. "Akane chose kendo while Riye excels in kyudo or archery. Ken and Hiro are experts in judo while Reiji is unparalleled in aikido."

Tantei High (Erityian Tribes, #1) | Published under Pop FictionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon