Omega Stories

1.5K Stories

🔞ជំរែកស្នេហ៍🔞👿គ្រួសារសាតាន👿 by V_vogi
🔞ជំរែកស្នេហ៍🔞👿គ្រួសារសាតាន👿by Vk_Jéémìé
ក្នុងសាច់រឿងនេះគឺមានជាតួអង្គ អមនុស្ស មានជំនឿ អីបែបនិងសង្ឃឹមថាអ្នកអាននិងយល់💜 Jeon Jungkook ម៉ាហ្វាដែស(top)& Min Taehyung ឡាយគោលដែស(btt)❤🔞 <<បងនិងយកអូនមកធ្វើជារបស...
Wicked Game | Teen Wolf by DesirousFool316
Wicked Game | Teen Wolfby Reaperina
"Love is a wicked game because in the long run, someone gets their heart broken."
THE GUARDIANS FALL BxB (Mpreg) by LRNetherland28
THE GUARDIANS FALL BxB (Mpreg)by LRNetherland28
Nathan had been bullied for the past year and a half, why? Because he came out to his so called friends and family. This was a mistake on his part, then one day, somethi...
❁ ════ ❃•Sweet Blossom•❃ ════ ❁ Jikook AU by joonslegs
❁ ════ ❃•Sweet Blossom•❃ ════ ❁ Ji...by ᏙᎪᏞ
"ᎷᎬᎡᎬᏟᎬՏ ՏᎬᎡ ҒᎬᏞᏆᏃ ᎠᎬ ΝႮᎬᏙϴ" "ᏆΝᏟᏞႮՏϴ ՏᏆ ᎽᎪ Νϴ ᎬՏ ᏟϴΝ ᎬᏞ" ❁ ════ ❃• 🌼 •❃ ════ ❁ -ᎫᏆᏦϴϴᏦ ᎪႮ -ՏᎻᏆᏢ ᎪႮ -ᎪᏴϴ -ҒᏆΝᎪᏞ ҒᎬᏞᏆᏃ -ᏙᎬᎡՏᏆϴ́Ν ᎬΝ ᎬՏᏢᎪΝ̃ϴᏞ
Game of Survival {3} TW by poultergeist
Game of Survival {3} TWby Hi
In which Ayla Hale tries to keep her new pack together. Book Three of the Ayla Hale Trilogy Seasons 5-6 of Teen Wolf Disclaimer: I don't own Teen Wolf. I only own Ayla...
Saved By The Alpha (ON-GOING) by Kesh_h
Saved By The Alpha (ON-GOING)by Késhea
She is the girl with the pure, virgin blood. A man wants to obtain her blood before the full moon and bring it to his father, who has been sleeping for one hundred years...
The lonely wolf [bxb] by authorprincessjody
The lonely wolf [bxb]by Authorprincessjody
Elias Emerson's life took a drastic turn after he shifted into his wolf. Not knowing what to do, he ran after he was banished from his pack. How will Elias survive from...
Bad Batch Tech Daily Oneshots by WeeklyObsession
Bad Batch Tech Daily Oneshotsby Rainy
For a limited period of time, I'm going to try to write a Tech oneshot daily and post it here! He's my favorite Bad Batcher and I adore this guy, so hopefully you enjoy...
My King  ( Zhanyi short story ) by Kim_Gayeon
My King ( Zhanyi short story )by Kim_Gayeon
❤️ නොපෙනෙන අනාගතයකට බයේ ඔයා පෙනෙන වර්තමානයේ ප්‍රශ්නවලින් පැනල යන්නද හදන්නෙ බබා........ 💚 නොපෙනෙන අනාගතේ ගැන හිතල පෙනෙන වර්තමානයේ වැඩ කලොත් අනාගතේදි ඇති වෙන්න තියන...
*THE POWER OF LOVE . OMEGA VERSE* by RocioRodriguezMartne
*THE POWER OF LOVE . OMEGA VERSE*by Rocío Rodríguez Martínez
Jimin de 20 años es chico normal y común en este mundo existen personas pero la personas comienzan una nueva vida desde bebes o de edad media . yoongi por su parte es...
𝐁𝐋𝐈𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 ~ ❪ 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒊𝒏𝒔𝒌𝒊 ❫¹ by -adoreity
𝐁𝐋𝐈𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 ~ ❪...by 𝔗𝔥𝔢𝔯𝔢𝔰𝔞 ℭ𝔬𝔩𝔱𝔢𝔫
in which stiles stilinski is pretty blind to not see that his childhood best friend is and has been in love with him, even after the harsh times (season 1-3) ©-adoreity❨...
Werewolf High School: The Human Alpha by Life_Writes
Werewolf High School: The Human Al...by Life Writes
Sparrow - a human - is forced to go to a all werewolf private school her freshmen year because the human public one is at capacity. Sparrow will soon find out that werew...
Omega to Alpha by cori7g8
Omega to Alphaby cori7g8
Emory Fierce is an Omega in the Bloodstone Pack. She lives a miserable life as the pack's maid, chef, and personal punching bag. She knows she'll never escape and all sh...
ချစ်ခြင်း၏အခြားတစ်ဖက် (ongoing) by Leobxgsean
ချစ်ခြင်း၏အခြားတစ်ဖက် (ongoing)by Leobxgsean
ဝမ်အိမ်တော်ရဲ့အလိုလိုက်ခံသခင်ငယ်လေးDominant Alpha ဝမ်ရိပေါ်နဲ့ Omega Dr.ရှောင်းအလှလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး #yizhan Mature content⚠⚠ Start date-22.4.2022 End Date-
Loki Ωmega by CraycrayDenies
Loki Ωmegaby CrayZ Charly
It had been Thousands of years since Loki lost hope of finding his mate; and it's been five years since (Y/N) stopped waiting and started looking herself prepared for t...
Kookv you are my tears 2 by foxsismm
Kookv you are my tears 2by foxsism
فصل دوم تو اشک منی کوکوی✨ حالا امگاو الفای ما دارن یه زندگی خوبو میگذرونن اما همینطوری خوب ادامه پیدا میکنه؟ مادر بزرگ و‌دشمنای تهیونگ و جونگکوک میزارن که این خوشبختی ا...
ATARAXIA//Isaac Lahey //[1] by M1ka3lson
ATARAXIA//Isaac Lahey //[1]by M :)
Ataraxia [at-a-rax-ia] A state of serene calmness; calmness untroubled by mental or emotional disquiet. The past returns to face the future. What at first seemed to be...
The Deaf Gamma's Omega Mate by AdventureWriter17
The Deaf Gamma's Omega Mateby AdventureWriter17
With Altan's parents unable to have children, Altan is made future Gamma of the Silver Star Pack. But, he's deaf. And, his real mom and dad were enemies to the pack. Poo...
Tiny Fractures (BXB) by Lippyy-k
Tiny Fractures (BXB)by Nikki🍦
Daniel Hardwind was down on his luck. He was missable, and being the omega in a wolf pack didn't quite help. Daniel was seen as nothing more than a tool to do everyone'...
Endeared || NAMKOOK by Because_NAMKOOK
Endeared || NAMKOOKby _
'You deserve so much more...can I give it to you?' A Namkook Omegaverse, in which Namjoon isn't over his dead mate, but comes across an abused omega.