CHAPTER EIGHT

25K 1K 504
                  

CHAPTER EIGHT

"HOW COME you're friends with that scamp?"tanong ko kay Bentley.

"You mean Randall?"

"Forget his name, he's an imp," asar kong sinulyapan ang gawi ni Randall at abala pa rin talaga siya sa cellphone.

Sino ba talaga ang katawagan niya?

Halata sa itsura ni Randall na naiirita na siya. Kahit wala akong ideya kung sino ang kausap, bakas sa mukha niya na hindi niya gusto ang pinag-uusapan.

"He's a good guy," sagot ni Bentley.

Naubo ako, literal na nagulat. "A good what?"hindi ko naitago ang sarkasmo sa boses. "Are you kidding me? 'Yang sira-ulong 'yan?" itinuro ko si Randall.

"For me, yes." Kahit nakangiti, seryoso si Bentley sa sinabi. "Siya lang 'yong nakipagkaibigan sa 'kin nang hindi tinitingnan ang status ko sa buhay,"ngumiti siya at nagbaba ng tingin. "'Yong iba, nakipagkaibigan sa 'kin dahil akala nila, elite akong gaya nila."

Nangunot ang noo ko. Noong una ko siyang nakita, hindi ko matandaang naisip kong mayaman siya. Pinagtaka ko pa nga kung paano siya nakapasok sa BIS. Dahil kung pananamit niya ang pagbabasihan, ayaw ko man siyang husgahan, mukhang imposibleng makapasok siya sa BIS.

"Well, you can only say that dahil maganda ang ginawa niya sa 'yo," nakangiwing tugon ko. "But you can never convince those people na ginawan niya nang pangit in the past."

"I'm not trying to convince anyone, Keziah. You can't make me look at people through others' lens. Maaaring iba 'yong tingin mo sa kaniya," bumaling uli siya sa 'kin. "Pero para sa 'kin, mabuti siyang tao at kaibigan. Magkaiba tayo ng pagkakakilala kay Randall."

Hindi ko alam kung paanong sasagot. Kung gano'ng maganda ang tingin niya kay Randall, hindi ko pwedeng sirain 'yon dahil sarili ko lang ang masisira ko. Hindi naman imposibleng may gaya ni Bentley na iba ang tingin sa kaniya. Gaya na lang ng best friend ko na daig pa ang bulag sa kalokohan ng boyfriend niya.

He's right, magkaiba ang pagkakakilala namin kay Randall. Iba ang komento at opinyon ko sa lalaking iyon. Hindi ko pwedeng ipilit sa kaniya ang mga ayaw ko kay Randall. Walang saysay 'yon, magmumukha lang akong naninira. Isa pa, nakilala ko si Randall sa pagiging babaero niya sa nakaraan. Bukod sa boyfriend siya ni Dein ngayon, kilala ko lang siya bilang panganay ng reputable Echavez clan. Aside from that, I don't think may ibang personality or characteristics siyang kilala ko.

Nanahimik na lang ako at pinagpatuloy ang iniinom.

"Do you want me to tutor you?" hindi ko inaasahan ang tanong ni Bentley mayamaya.

Naiinsulto ko siyang tiningnan at tatarayan na sana nang makita kung gaano siya kaseryoso.

"No, I'm sorry, I meant no offense." Isinuko niya ang parehong kamay nang mahulaan ang reaction ko, seryoso pa rin. "I just wanna help."

"Help?" mas nainsulto yata ako. "With what?"

"Anything related to studies..." napapahiya niyang sagot, kamot-kamot ang sentido at naiilang ngumiti.

"I can study, you know?" Hindi ko pa rin naitago ang pagkainsulto sa boses ko. "Hindi ko na-achieve 'yong desired scores ko but that doesn't make me stupid, excuse me."

"I'm sorry if I sounded offensive. Please don't feel insulted. I know you can study, of course. I just wanna help. Sorry," talagang napahiya siya. "I'm not looking down on you nor am I showing off, okay?"nakokonsensya niyang dagdag. "I'm sure you don't need my help. I was just..." Hindi niya alam kung paanong ipaliliwanag ang sarili. "Alright, just forget it. I'm sorry."

LOVE WITHOUT FEARTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon