KABANATA 5

26.1K 894 42
                  

Anael Kreiss Perez

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Anael Kreiss Perez

"H-huwag niyo na po itong ipaalam sa nanay ko." Sabi ni Anael sa kanilang Dean pagkalabas na pagkalabas ng mag-asawang Monrique. Hindi niya pinatuunan ng pansin ang nananakit na pisngi, mas inaalala niya ang kaniyang ina at kapatid.

Ayaw niyang malaman ng kaniyang ina ang nangyari, ayaw niyang mag-alala ito kaya hindi nito pwedeng malaman ang nangyari ngayon. Umayos ng tayo si Anael, aalalayan pa nga sana siya ni Santos ngunit tinanggihan niya iyon. Kaya niyang tumayo mag-isa. Inayos ni Anael ang nalukot na uniporme pati na ang sarili. The Dean and the Police officers can't help but to pity her, magulo ang buhok nito, ang uniporme, at namumula ang pisngi nito. They're too shocked when Mrs. Monrique suddenly attacked Anael, napakabilis kasi ng nangyari.

"Is it... is it really my fault?" Mariin niyang kinagat ang labi para pigilan ang pagpatak ng luha sa kaniyang mata. She needs to be strong, wala siyang ginawang masama.

"Simon, he's a good friend of mine. Isa siya sa mga mahahalagang tao sa buhay ko, he... he didn't deserve to die." Naiyukom ni Anael ang kaniyang kamay. "Kasalanan ko po ba talaga?" dagdag na tanong ni Anael.

Nagkatinginan sina Santos at ang Dean ng unibersidad bago sagutin ang tanong ni Anael.

"It's not your fault, ija. Sa ngayon, we need to investigate his death." Sagot ni Santos.

Tinapik ng Dean ang balikat ni Anael atsaka ito nginitian para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Anael.

"Umuwi ka na muna, ija. You're excused for today's class and don't worry, hindi muna namin ito ipapaalam sa magulang mo." Aniya Dean.

Tumango si Anael bilang sagot. Masyadong naging malalim ang inisiip ni Anael kaya hindi na niya narinig pa ang ibang sinabi ng mga tao na nasa Dean's Office. Natagpuan niya na lang ang sarili na inaalalayan papunta sa personal exit ng Dean, diretso na ito sa parking lot kaya hindi makikita ng mga estudyante si Anael, sa ganitong paraan maiiwasan nila na pag-usapan ng lahat si Anael.

Sinamahan siya ng mga pulis hanggang sa labas ng unibersidad. Bago tuluyang umalis si Anael ay nagpasalamat muna siya sa mga ito bago matamlay na naglakad papunta sa sakayan ng jeep.

Sa kabilang dako, nakasunod ang kaniyang tingin sa bulto ni Anael. Matamlay ito at tila ba pagod na pagod. He knows that something happened, lalo na nang makita niya ang babae na inaalalayan ng mga pulis. Ngumisi siya, looks like Simon's family is making a move, looks like Monrique's touched his beloved. Ang kulay itim nitong mata ay naging kulay dugo.

Itinaas niya ang kamay at sa isang iglap lang ay sumulpo bigla ang kaniyang mga tauhan. Nakatayo ito sa likod niya at nakayuko. The mysterious man pointed the Police officers who's also watching Anael.

Chained to the AlphaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon