- Katarina and Jeimx- Demure Bitch.

12.5K 153 8
                  

"Magandang umaga, classmates."

"Good morning, Katarina!"

Napangiti siya sa mga kaklase niya at kumaway ng ang mga atensyon ng mga studyante ay agad na napabaling sa kanyang likuran.

"Hi, Queen!"

"Queen Bee, isang lingon naman!"

"Coleen, ang ganda mo!"

The campus Queen bee look at her classmates direction ang rolled her eyes at them. Iyon lang ang ginawa ni Coleen pero hindi naman nagalit o nainsulto imbes ay mukhang natuwa pa ang mga ito dahil natapunan ng atensyon ni Coleen.

Paano? Paano niya nagagawa 'yun? Paano nito napapasunod ang mga tao ng wala itong pinapakita kung hindi kagandahan at katarayan? Habang siya ay halos itago ang tunay na nararamdaman, palaging mabait para lang maganda ang turing sa kanya ng mga estudyante.

She needs to be perfect, to be demure.

Because that is what she told her to do.

"Are you done with your assignments?" Striktang tanong ng kaharap niya. Sa isang iglap ay nakita niya ang sarili sa harap ng hapag, kumakain ng hapunan.

"H-hindi pa po."

Napatigil ito sa pagkain at napatingin sa kanya.

"Finish it. Stop eating and finish your assignment first."

Napaawang ang labi niya sa gulat sa sinabi nito. Alam niyang strikta ito pagdating sa kanya lali pa't ito ang nagbibigay sa Nanay niya ng pera pantustos sa gastusin niya pero hindi niya alam na aabot sa ganito.

Napatingin siya sa Nanay niyang nakaupo sa tabi niya. Malungkot lang itong ngumiti saka tumango.

"Sige na, anak. Dadalhan na lang kita ng pagkain doon." Bulong ng Nanay niya.

Gusto na niyang ilabas ang inis at magdabog. Siguro sa totoo isa talaga siyang bitch. There's something bitchiness inside but can't get out because she beed to maintain her demurance.

A mahinhin bitch.

Napakipit siya sa inis. Kung hindi lang dahil sa Nanay niya ay kanina pa niya ito napagsalitaan.

"Aakyat lang po ako." Paumanhin niya.

Pagtalikod niya ay agad tumulo ang kanyang luha.

I hate you, Divina.


"I WANT you to make friends with Tres."

"Po?"

Kumunot ang noo niya sa sinabi ni Tita Divina. Tres? Ito ba 'yung Tres Benjamin na laman ng chismis na palagi daw siyang sinusundan?

Napailing na lang siya.

Hindi siya naniniwala doon. Kasi ng minsang tingnan niya ang binata ay wala naman sa mukha nito na may interes sa kanya.

Lalo na 'nung pumasok sa eksena si Coleen. Mas lalong naging imposible at saka kitang-kita naman niya ang pagkislap ng mga mata nito sa babae.

But Divina was persistent. Dinala siya nito sa isang ball kung saan doon niya nakita si Tres.

She was forced to interrupt the romantic air between the lovely couple. She saw pain and jealousy on Coleen's eyes. Tila gusto niyang umatras but Divina's glare is like something that's luke a gun who's pointing at her.

And that night...she find out about her real parents. And she was so glad because finally she can be free from Divina. But behind that happiness is a guilt, because she never felt the tingling sensation upon meeting her real parents.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon