Chapter 9: Sleep

47.1K 1.9K 529
                  

#Dagger1Unwritten #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#Dagger1Unwritten #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 9

LUCIENNE'S POV

Natigil ang mabilis ko na pagtipa sa laptop nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng bahay. Sandaling tinapunan ko ng tingin si Thorn na siyang pumasok at akmang ibabalik ko na ang atensyon ko sa ginagawa ko pero muli lang akong napatingin sa kaniya nang mag rehistro sa utak ko ang isang bagay. Isang napakagandang bagay.

Napaawang ang mga labi ko habang sinusundan ng tingin si Thorn na kasalukuyang naglalakad papunta sa ilalim ng hagdanan at mukhang may kinukuha mula sa storage doon.

Ang aga namang pamasko nito.

Nangalumbaba ako habang nakatingin sa lalaki na nakatalikod pa rin sa akin at bahagya kong ibinaba ang monitor ng laptop ko para mas matignan ko siya. Sa mga taong nabuhay ako sa mundo, maliban sa pelikula, ay ngayon pa lang talaga ako nakakita sa personal ng lalaking walang damit. Well, walang pang itaas ang mas tamang sabihin. Kung pwede nga lang walang damit talaga eh di eberibadi happey happey.

Hindi talaga ako nilinlang ng pangdama ko. His body felt hard and it's no wonder since he looks hard.

Wait parang ang bastos.

What I meant was his body looks ripped. Kitang-kita na inalagaan niya ang sarili niya at hindi iyong klase na ginugol niya lang sa gym para makuha ang klase ng katawan na meron siya. Though I have no doubt that he often visit the gym too ay sigurado rin ako na malaking porsiyento ng dahilan kung bakit maganda ang katawan niya ay dahil sa mga natural activities na ginagawa niya. He's probably the kind of person who jogs for miles and miles and take it as an easy task.

Napakagat ako sa matigas na bagay nang yumuko ang lalaki dahilan para matutok ang atensyon ko sa pang upo niya.

Walang tapon talaga sa taong 'to. Kung si Captain America ang America's Ass, Thorn would probably be one of the Philippine's top contender to be the country's representative.

Sumilay ang ngiti sa mga labi ko habang nakakagat pa rin sa kung anong matigas na bagay na kagat-kagat ko nang humarap si Thorn na may dala-dalang mga kagamitan sa magkabila niyang kamay. The tools he's carrying are probably heavy by the way his arms tensed. And his chest...grabe parang ang sarap mag dive at magpakalunod sa kaniya.

"Are you hungry?"

Lalong lumawak ang pagkakangiti ko habang pinagpapala ko pa rin ang mga mata ko sa katawan niya. Sheyt! "Sobra. Yum."

"Tatapusin ko lang ang ginagawa ko tas ipaghahanda na kita ng pagkain." Narinig ko ang sinabi niya pero nananatiling nakapako ang atensyon ko sa mga muscle niyang parang inaakit ako para manguyapit doon.

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon