Chapter 25: John

35.3K 1.5K 293
                  

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 25

THORN'S POV

The sound of bones hitting bones were sickening. It always has been. But at this moment there's not even a drop of care inside me. There's no hesitation with the punches that I throw. Dahil alam ko na higit pa ro'n ang kaya kong gawin para lang mahanap si Lucienne. I will never forgive them just like I will never be able to forgive myself if something will happen to her.

"Tell me!"

My voice blasted around the room but the man in front of me didn't even flinch. Tanging ang pagkakahawak ko na lang sa kuwelyo niya ang tumutulong sa katawan niya para manatiling nakatayo. Putok na ang labi niya habang panay ang agos ng dugo mula sa ilong niya. Sa kabila no'n ay nakangising nakatingin lang siya sa akin na para bang hindi iniinda ang mga tinamo.

"There's no one in the basement."

Hindi ko nilingon man lang ang kapatid ko na si Gun nang marinig ko siya na magsalita at nanatiling nakatingin lang ako sa taong nasa harapan ko. Ben Vasquez. Isa sa cover designer ng Quetzal Publishing.

He's the only match from the list of person that bought that limited edition shoes. He used his credit card to purchase the item, giving us the chance to follow his digital footprints.

Humigpit ang pagkakakapit ko sa kwelyo ng lalaki nang muli siyang humalakhak ng nakakaloko. Hindi siya kababakasan ng takot man lang na para bang kampante siya na wala kaming magagawa laban sa kaniya. This man is proving that he can get more stupid.

"Start talking." I said gravely to him.

Ngumisi ang lalaki at inangat ang tila nanghihina na kamay para ipunas iyon sa bibig niya kung saan may umaagos na dugo. "I could sue you for this."

"I think the police department can turn a blind eye when we turn you over for the possible murder of multiple victims. Mas malaki ang patong para sa ulo mo kesa sa akin. They might not even care that I beat you to a pulp."

The smile on the man's lips falter but he quickly recovered. "Wala kayong matibay na pruweba laban sa akin. Hindi mo ko kayang takutin."

"Stupid. Sa tingin mo ba paano ka namin nahanap kung wala kaming pruweba?" Gun hissed at the man. "You're all over the CCTV footages and your damn vanity gave you away." Tinuro niya ang sapatos na suot ng lalaki dahilan para mapunta doon ang atensyon ko. Nananatiling nakatitig ako roon habang umiikot sa utak ko ang mga posibilidad habang naririnig kong nagsasalita pa rin si Gunter. "That shoes pointed you to us. That shoes gave away a digital trail. And you're the only person close enough to Lucienne that has a possible motive. You work with her."

"A-Anong sinasabi mo? Hindi ko pa nga siya nakikita-"

"You created her cover designs, you worked with her stories. You possibly saw her at the rare times she visited Quetzal. With all the stalking and killing connected to Lucienne and her stories, everything that we have as proof are pointing to you."

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon