Chapter 24: Memory

34K 1.4K 112
                  


#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 24

THORN'S POV

"We can't use her as bait."

Nag-angat ako ng tingin mula sa binabasa ko na files nang marinig ko ang galit sa boses ni Nate. Hindi ko siya masisisi dahil kahit maging ako ay automatiko ang reaksyon sa naging mungkahi ng isa sa mga kasamahan ng lalaki sa pulisya.

"Iyon ang pinakamadaling paraan-"

"No." Natigilan ang pulis na sa pagkakatanda ko ay Mark ang pangalan. Hindi lingid sa kaniya ang talim ng tingin na ipinupukol ko sa kaniya at ang pagbabanta sa tono ng boses ko. "We're not going to risk Lucienne's safety."

If my anger is evident to him, apparently he's too stubborn and he decided to ignore it. "Hindi rin siya ligtas kung mananatiling hindi mahuhuli ang killer."

"That's why we are looking for another way. Not the easy way."

Sa pagkakataon na ito ay hindi na lang ako ang masama ang pagkakatingin sa kaniya kundi maging ang iba pa naming kasama sa kwarto na iyon. Ilan sa mabibigat na tingin na natatanggap niya ay nagmumula sa mga kapatid ko.

Lucienne is someone that's already been through enough. She's a victim. Walang kahit na sino ang dapat makaranas na para bang ang bawat araw ay kailangan katakutan. That's why my family created this company and it's the same reason why criminal justice is existing. Because no civilian should live in fear specially in their own homes.

Nagtama ang mga mata namin nang kapatid ko na si Gunter. He looks like he's contemplating something.

My voice sliced the air when I speak again, "No."

"I don't entirely agree with him. Not the way he want the baiting to happen. But we need to take it in consideration. Hindi natin pwedeng patagalin ang mga nangyayari. The killer is getting desperate."

Nahilamos ko ang kamay ko sa mukha ko at malakas na ibinagsak ko ang hawak na folder sa lamesa. Naiintindihan ko kung anong gusto niyang sabihin. I'm not stupid to see that they can be right. But hell if I'm going to try my damn hardest for it not to go that far.

"Lay down all standards for evidence comparison check." I said dismissively.

"Ilang beses na nating-"

Hindi nagawang tapusin muli ng pulis ang nais sabihin nang sa pagkakataon na ito ay may pagbabanta na sa kabuuan ko nang muli kong ipukol ang tingin sa kaniya. "I said check the standards again."

Nag-igting ang panga ng pulis pero hindi na siya nagsalita ulit. Ibinalik ko ang mga mata ko sa malaking monitor na nasa harapan namin para muli kong maituon ang buong atensyon ko roon. The data gathered and evidences flashed again on the screen. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit kong nakita lahat ng mga iyon pero sa hindi malamang dahilan ay pakiramdam ko may bagay akong nakakaligtaan.

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon