Chapter 29: Better Than Fiction

38.5K 1.6K 286
                  

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 29

LUCIENNE'S POV

"Nahihilo ako."

Napatigil sa pag-ikot ang mundo ko nang may mga kamay na humawak sa likod ng kinauupuan ko na swivel chair na kanina ay pinaiikot-ikot ko. Bumungad sa akin ang nakapamewang na si Luna na sa mga mata ko ay naging doble. Sunod-sunod na ipinilig ko ang ulo ko na para bang makakatulong iyon sa pagkahilong nararamdaman ko.

"Lucienne, kailangan pa nating ipaayos ang buhok mo."

"Ikaw muna."

"You told me that awhile ago and now I'm already done with everything. Hindi naman ako ang ikakasal kundi ikaw."

Napairit ako nang marinig ko ang salitang "kasal" sa mga labi niya at napadausdos ako pababa sa kinauuppuan ko. Bago pa ako tuluyang makasalampak sa sahig ay napigilan niya ako sa braso. I'll give it to Luna. She's petite in a fairy kind of way, too dainty, but I'm pretty sure she can wrestle me around. I don't know if that makes sense. Basta 'yun na 'yon. Oh Lord. What's happening to me? Bakit parang wala na akong utak?

Tuluyan na niya akong hinila at sapilitang inupo ulit sa upuan. Pagkatapos no'n ay tinulak niya ang swivel chair paharap sa salamin kung saan ako inaayusan kanina.

"Sa lahat naman ng ikakasal sa fafabells ikaw itong parang ayaw maikasal." komento ng stylist na sinimulan na ang naudlot sanang gagawin sa akin. Pagkatapos kasi akong maayusan ng mukha nang kasamahan niya at nang makita ko ang repleksyon ko ay nag freak out na ako.

Napamulagat ako sa sinabi niya. Noong isang araw pa kasi kami huling nagkita ni Thorn. Nang magising kasi ako kahapon ng umaga ay si Luna na ang naabutan ko sa bahay.

She took charge the whole day. She packed my bag then she whisked me away to an expensive hotel here in Tagaytay. Yesterday was one of the most bewildering moment of my life. Halos naubos ang araw namin sa spa kung saan maghapon na pinaghahawakan ng iba't ibang tao ang iba-ibang parte ng katawan ko. Iyon ata ang unang beses sa buhay ko na ang daming nakahawak sa akin. There's the massage, the foot spa, the hair spa, we got our nails done, facial, at kung ano-ano pa. Nang mag gabi naman ay tumambay kami sa jacuzzi ni Luna habang umiinom ng champagne.

That's my bachelorette. Thankfully. Kasi kung sakali sino namang iimbitahin ni Luna?

"Nakita mo si Thorn?"

"Ay iyon ba ang pangalan ng iyong irog?" Tila kinikilig pa ang binabaeng stylist na tila inaalala si Thorn. "Nakita ko siya kanina nang bumaba ako saglit habang kausap siya kanina ni Miss Luna at nilalagyan ka pa ng make-up."

Nilingon ko si Luna na ngayon ay may hawak na kung ano. Ibinaba niya iyon sa harapan ko at kaagad na nakilala ko ang laptop ko na naiwan sa bahay. "Manood ka muna raw ng The Walking Dead sabi ni Kuya. Sigurado raw na kakalma ka."

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon