Chapter 26: Gift

32.3K 1.4K 62
                  

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DSU1 #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 26

THORN'S POV

Lumikha ng malakas na ingay ang hawak ko na picture frame nang basta ko na lang binato iyon sa kabilang panig ng kwarto. Napatingin sa akin ang mga kasama ko pero hindi ko sila pinagtutuunan ng pansin. I can feel my thoughts racing of possibilities. Mga posibilidad na maaaring nangyayari na kay Lucienne sa mga oras na ito.

The sun is already shining outside the small house that we're in. I haven't slept even a blink because after taking Vasquez to custody and draining the department of information regarding Nate, we located his house and barged in.

"Matagal na niyang kilala ang babaeng iyon. Bago pa nagkrus ang mga landas ninyo."

Iyon ang huling salita na nakuha namin kay Vasquez bagay na nakakapagtaka. Kagaya nga ng sabi ni Lucienne, walang siyang koneksyon sa kahit na sinong tao maliban sa mga magulang niya.

"There's nothing here." narinig kong pagbibigay alam sa akin ng kapatid ko na sa Gunter.

We found a lot but all of that is like finding nothing. Ang tanging laman lang ng bahay ay kopya ng mga libro ni Lucienne, ilang mga damit kasama na ang mga uniporme, at sapatos. Wala man lang pagkain na para bang binibili niya lang lahat ng kinakain niya at maging ang gamit sa bahay ay kulang din. There's only one chair and a bed in the house.

"This is the perfect house of a serial killer."

Marahas na napalingon si Gun sa isa pa naming kapatid. "Trace!"

Sabay pa silang napatingin sa akin pero nananatiling umiikot ang mga mata ko sa nakikita ko sa paligid. There must be something here.

Oras ang ginugugol niya sa lugar na ito. Imposibleng walang kahit na anong bakas siyang naiwan na magkokonekta sa mga plano niya para kay Lucienne. There must be something. There should be something.

Lumapit ako sa built in counter na kanugnog ng maliit na kusina nitong studio at pinasadahan ko iyon ng daliri ko. Nang iangat ko ang kamay ay kita ko ang alikabok na sumama roon. Umikot pa ako at ganoon din ang stado na nakita ko sa iba maging sa mga sapatos. Lahat ay madumi na para bang hindi ginagamit. The bed looks used but dirty. Lahat para bang napabayaan.

Except for one thing.

I walked towards the chair at the center of the room. Patong-patong doon ang mga libro ni Lucienne. Kinuha ko ang isa at kagaya ng hinala ko ay malinis iyon na para bang alagang-alaga.

"I still can't believe it's him. All along malapit lang sa ating ang taong hinahanap natin. Nagawa niyang kumbinsihin ang bawat isa sa atin na imposibleng siya ang taong matagal na nating hinahanap." sabi ni Trace na kasalukuyang iniisa-isa ang mga gamit ni Nate.

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon