Róża

131 9 0
                  

róży bez kolców

jak i

człowieka bez wad

tak samo

nie znajdziesz

1000 myśliWhere stories live. Discover now