𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐓𝐒

1.9K 49 32
                  
This chapter will include all love interests of the 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗶𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹ᵏⁿʸ franchise.𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻 𝗦𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀

→  Tanjiro Kamado

→  Zenitsu Agatsuma

→  Inosuke Hashibara

→  Kanao Tsuyuri

→  Genya Shinazugawa𝗛𝗮𝘀𝗵𝗶𝗿𝗮

→  Gyomei Himejima

→  Sanemi Shinazugawa

→  Kyojuro Rengoku

→  Tengen Uzui

→  Giyu Tomioka

→  Kocho Shinobu

→  Muichiro Tokito

→  Mitsuri Kanroji

→  Obanai Iguro𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻𝘀

→  Nezuko Kamado

→  Lady Tamayo

→  Yushiro𝗧𝘄𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗞𝗶𝘇𝘂𝗸𝗶

→  Muzan Kibutsuji

→  Kokushibo

→  Doma

→  Akaza

→  Nakime

→  Zohakuten

→  Kaigaku

→  Gyutaro

→  Daki

→  Rui

→  Enmu𝗢𝘁𝗵𝗲𝗿

→  Hinatsuru

→  Makio

→  Suma

→  Hotaru Haganezuka

→  Sabito
If you have any more suggestions (which I doubt you will), then please feel free to comment here! Other than that, I hope you enjoy your extensive selection of anime boys and girls that simp over you ;)

Best,

GojosMistress1


𝗦𝗲𝗺𝗽𝗶𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹ᵏⁿʸWhere stories live. Discover now