Chapter 19

211K 8K 3.1K
                  

Her POV

Napasalampak ako sa sahig dahil sa natanggap na atake. Nanlaki ang mata ko at tumingala sa kanila. They are smirking at tila tuwang-tuwa sa ginawa. Bakit dalawa pa sila na nasa harap ko?

Oh my God!

Tumayo ako at tumakbo palayo. But one of them pulled my hair kaya natigil ako sa paglayo. Hinawakan ako sa kamay ng isa saka sinipa sa sikmura. My face crumpled because of the intense pain. Hinila ko ang paa niya na hindi inasahan kaya natumba siya.

Walang mangyayaring maganda kung hindi ako lumaban. Lord patawarin niyo po ako kung mananakit ako. Sila naman po ang nauna eh. Sila ang naunang nang-away.

Hinawakan ko ang kamay na nakahawak sa buhok ko saka siya hinarap. Umamba siyang suuntukin ako kaya tinusok ko ang kaniyang dalawang mata gamit ang daliri.

"Ahhh! Bitch!" She shouted at sinapo ang mukha. Tatakbo sana ako ulit ngunit may yumakap sa paa ko.

Iyong isa na napatumba ko kanina! Bumagsak ako sa ibabaw niya at pinag-hihila ang buhok ko. Kinotongan ko siya sa noo tsaka sinapak sa may bandang ilong. Bago pa ako makaalis ay may dumagan na sa aking likod. She head-locked me saka tinuhod ang likod ko.

"Argh!" Napaubo ako at hinawakan ang mukha niya.

God! Ngayon lang po ako mananakit! Sorry! Nilamukos ko ang mukha niya kaya nagtitili siya. Agad akong umalis at sinipa siya sa tiyan.

I saw Elene busy fighting with a guy and a girl. Pinagtulungan naman ng limang estudyante ang kambal buy the twins are strong enough. Niyakap ni Hendrix ang dalawa saka sila nagpagulong gulong. Si Hendrei naman ay binalibag ang isa at sinuntok sa sikmura ang isa pa. Ang natira ay babae kaya hinampas niya iyon sa batok at nawalan ng malay.

Their eyes roamed around and their face lighten up when they saw me. I smiled at kumaway sa kanila ngunit may humampas sa likod ko kaya muli akong napatumba.

Binaliktad ako ng sumugod sa akin and I saw the two girls who attacked me earlier. Mukha silang gigil na gigil sa akin. My eyes widened nang may tumama na suntok sa mukha ko. It hurts a lot!

Pilit kong sinipa ang nasa ibabaw ko. They are so strong at ano naman ako kumpara sa kanila. Sinipa ako ng isa sa tiyan kaya bago pa ako makatayo ay muli akong napahiga.

"You weak little creature. Pandak! Unano!" Sigaw sa akin ng isa. I frowned at sinuntok siya sa mukha kaya natumba siya.

"I'm only 17, kaya mababa pa ako!"

Kinuha ko ang walis tambo sa tabi at nang lumingon siya ay hinampas ko siya sa balikat at mukha. Napangiwi pa ako nang tumama iyon sa kaniya. Oh God! I know that hurts! I'm really sorry Papa God!

Bago pa ako makalingon ay may sumampa sa likod ko. My face crumpled when her arms locked my neck causing me to be choked. Hinila-hila ng isa niyang kamay ang buhok ko. She's so heavy kaya natumba kami. Kinagat ko ang braso niya na nasa may leeg ko. Pinanggigilan ko iyon at hindi na lang pinansin ang medyo mapait at asim na lasa no'n.

Nakabitaw siya kaya tumayo ako. Natalo ko silang tatlo! Yes!

Tumakbo ako patungo kay Elene ngunit may humarang sa 'kin na malaking lalake. He's tall, dark and fat! Nakangisi siya kaya ko nalaman ko na nakaharap siya sa akin. Thanks to his white teeth!

"Alam mo ba kung bakit maraming interesado sa'yo na saktan ka?" He asked. Napaatras ako at umiling.

Alam kong wala akong laban sa kaniya. Para siyang mga nasa wrestling battle.

"Some of the students receive a note na nagsasabi na malaki ang gantimpala na matatanggap kapag nasaktan ka and worst patayin ka.." Shiver ran on my spine. Natulala ako sa kaniya.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon