Chapter 52

181K 5.3K 1.2K
                  

Her POV

Habang naglalakad kami patungo sa cafeteria, hindi maiwasan ng mga estudyante na mapatingin sa pwesto namin. I think it's really weird to be with Plus Èlèvee guys. Kasama namin si Last, Xicarus, Elixir na nasa may likod na banda at magkatabi kami ni Greg habang naglalakad.

Lahat ay napaangat ang tingin nang pumasok kami sa cafeteria. We walk towards the buffet and cashier to buy our foods. Si Greg ang nagdala ng akin, which I found sweet. Minsan talaga magulo siya. Hindi lang pala minsan, kung hindi palagi.

We eat silently. Nararamdaman ko ang paulit-ulit na sulyap ng tatlo sa amin ni Greg. Magkatabi kami at nasa harap naman namin sila. Biglang ibinagsak ni Greg ang kutsara kaya napatingin ako sa kaniya. He's now staring at the three with knotted brows.

"What? Why do you keep on looking at us, especially on Agape?" I watched his jaw clenched while waiting for the answer. Silang tatlo naman ang tinignan ko.

Nagbabanggaan sila ng mga balikat, tila nagtutulakan kung sino ang sasagot. Napanguso ako at hinintay rin silang sumagot. Greg moved beside me and his fingers are now tapping on the top of table.

"A-ah kasi Dieu.." Xicarus started at pinanlakihan niya ng mata si Last. Last cleared his throat.

"We are wondering if.." si Elixir naman ang pinanlakihan niya ng mata. Namutla si Elixir at sinulyapan si Greg bago muling bumaling sa dalawa.

"Bakit ako?" He hissed.

"If?" Greg asked with a bored and irritated tone. Lalong namutla si Elixir bago umayos ng upo at napakamot sa ulo. Hilaw siyang ngumisi at halata ang kaba sa mukha.

"We are wondering, do you guys made your own version of Fifty Shades of Grey? Ang title ba ay Fifty Shades of Greg? Hehehe," he awkwardly said. Suminghap si Greg at hindi kumibo. Nakahinga naman nang maluwag ang tatlo.

"Who let me borrow the flash drive?" Greg suddenly asked. Muli akong nagpatuloy sa pagkain at nakinig sa pinag-uusapan nila.

Masiglang nagtaas ng kamay si Elixir at ngiting-ngiti, "Ako Dieu, ako! Will you thank me? Tangina, kung hindi sa akin, wala kayong matututunan." Tinaas-baba niya ang kilay at malaki ang ngisi, "Marami pa akong gano'n, you can borrow my other flash drive." He proudly said.

"Alright, I want to ask you Elixir. Did you forget that any form of pornography is prohibited here in Academy?" Tanong ni Greg. Nawala ang ngisi ni Elixir at namutla. Ang dalawa naman na nasa tabi niya ay nagpigil ng tawa, "Well, the Fifty Shades of Grey isn't porn but that flash drive is full of porn videos. And did you forget the punishments of breaking that rule?"

Elixir slowly shook his head. Beads of sweats are on his forehead, dripping slowly.

"Ah, I'll make you remember it," saad ni Greg at biglang may nginuso sa gawi ni Elixir. Nanlaki ang mata ni Elixir at tinakpan ang bandang ibaba ng kaniyang tiyan. Putlang-putla siya lalo na nang umakto si Greg na may ginugupit gamit ang daliri.

Tumayo ako para tignan kung ano ang tinatakpan ni Elixir but Greg pulled me down and hissed on me.

"What the hell are you doing?" He asked with crumpled face. Tinuro ko si Elixir.

"Sinisilip kung ano ang tinatakpan niya. I'm just curious about the punishment." I asked with curiosity. Last, Xicarus and Elixir laughed in unison.

"Pusa, pusa. Ang punishment daw sabi ni Dieu, he will cut my co— hdkdmskaiaka." Hindi natuloy ang sasabihin ni Elixir nang pulutin ni Greg ang plato ni Elixir na may cake at hinampas iyon sa mukha ni Elixir.

Napangiwi ako nang mahulog ang plato at nakita ang mukha ni Elixir na puno ng icing.

"Greg, why did you do that?" I asked in shocked. Tumikhim si Greg.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon