கிரகணம்

67 8 3
                  

கிரகணம் விலகி

முழுநிலவாய் ஒளிர

காத்திருக்கும் வெண்ணிலவாய்

காத்திருக்கிறாள் பெண்ணவள்

காலமெனும்

கிரகணத்தை விலக்கி

தன் மன்னவன் கைப்பற்றி

முழுமதியாய்

வாழ்வில் பிரகாசிக்க...

--நர்மதா சுப்ரமணியம்

காத்திருக்கும் கன்னிகைWhere stories live. Discover now