காத்திருப்பு

123 11 5
                  

மாதங்கள்
கடந்தாலும்

வருடங்கள்
ஓடினாலும்

காத்திருப்பேன்
அவனுக்காகவே....

என் காதல்
முழுவதும்
என் மணாளனுக்காகவே என்று.....

காத்திருக்கும் கன்னிகைWhere stories live. Discover now