காப்பாயா???

37 6 1
                  

நீ யாரென்றே தெரியாமல்

உனக்காக சிறிது சிறிதாய்

சேர்த்து வைக்கிறேன்

என் காதலை....

அதை சில்லு சில்லாய்

உடைக்காமல்

உன் இதயத்தில்

வைத்துக் காப்பாயா

என் கண்ணாளனே???

---நர்மதா சுப்ரமணியம்

காத்திருக்கும் கன்னிகைWhere stories live. Discover now