என்னவருக்காக

40 7 1
                  

பிரசவிக்காதக் குழந்தைக்கு

பெயர் வைப்பதுப்போல்

செல்லப்பெயர்களைத் தேடி

சேமித்து வைக்கிறேன்

என்னை மணக்கும்

என்னவருக்காக...

--நர்மதா சுப்ரமணியம்

காத்திருக்கும் கன்னிகைWhere stories live. Discover now