Chapter 19: CirCoal's Day

11.7K 622 123
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER NINETEEN: CIRCOAL'S DAY

CIRCE'S POV

"Hey. Don't change out of your dress yet."

Napaangat ang kilay ko kay Coal nang magsalita siya pagkatapos kong maingat na maisarado ang kuwarto ni Kaise. Dumiretso kasi ako kaagad sa kaniya nang makarating kami sa beach house kahit na alam kong tulog na siya.

Tala headed to her room too once we arrived. Mukha ring napatawad niya na ako dahil ang dami kong inuwi sa kaniya. Bago kasi pumunta ng Dagger para sa party ay bumili muna kami ni Coal sa Carmela's. It has the best banana cake in Tagaytay according to the locals. Kaya binili ko lahat ng flavors nila at nag-panic buying din ako nang makita ko na may cookies din sila.

Umuwi na rin ang dalawang empleyado ng Dagger na sina Nevan at Pike pagkatapos kausapin si Coal sandali.

"Bakit?" nagdududang tanong ko.

Coal smiled sheepishly, as if he could read my mind. "Not because of that." Inipit niya sa mga daliri niya ang kulot ko na buhok at nilaro niya iyon. "If that's the case, then I would want you out of that dress then."

Pinaikot ko ang mga mata ko sa kabila ng pag-iinit nang magkabila kong mga pisngi. He chuckled, and he took my hand. Dinala niya ako sa kusina. When we got there, he let me go, and he went straight to the cupboard at the far end of the kitchen. Sa pagtataka ko ay may inilabas siya mula roon na basket.

Pinanood ko siyang kumilo sa kusina. He grabbed Carmela's cookies and put them inside the basket. He also put a bottle of wine and two glasses that seemed to be Pinot Noir glasses. Pati ang parent unit ng baby monitor ni Kaise ay isinilid niya roon.

Coal eyed the stove. "Should I cook?" he asked no one in particular.

"We just ate."

"Natunaw na 'yon. Kanina pa 'yon eh." He winked at me. "Just a light snack."

"Para saan ba?" Nang ngitian niya lang ako ay napailing na lang ako. "Ano pa bang snack ang paborito mong kainin?"

"The Circe Snack?" he teased.

I sighed exasperatedly before walking towards him. Hinila ko ang isa sa drawer ng center island kung saan maayos nakasalansan ang iba't ibang produkto ng Lucky Me, particularly the variety of Pancit Canton. Kung addiction ko ang cookies, si Coal naman adik sa Pancit Canton.

"I don't think that would be... what's the right term? Fancy? I don't think that would be fancy enough for what I'm thinking of." He eyed the drawer. "Maybe we should do it another day when I'm more prepared."

"You already peeked my curiosity. Kukulitin lang kita dahil hindi ako matitigil kakaisip kung anong binabalak mo ngayong gabi." I doubt that this is some odd twist he's putting on the chocolate or whipped cream phenomenon when it comes to the adult version of "playing with food" so I honestly don't know what he's planning. "Put a piece of parsley on top, and it will look fancy," I suggested. Chuckling to himself, he took three packs of the noodles. Dalawang pack ng kalamansi flavor at isang pack ng hot chili. "Akala ko ba light snack lang?"

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon