Chapter 25: Extinguish

9.9K 501 129
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER TWENTY-FIVE: EXTINGUISH

CIRCE'S POV

Nakangiting pinagmamasdan ko si Kaise na nakasalampak sa sahig habang naglalaro. She has her toys standing in a line. Sa harapan niya ay naroon ang bago niyang stuffed animal. A twenty-eight-inch Lenny from the Shark Tale movie na niregalo sa kaniya ni Mrs. and Mr. Lawrence. How they found one is beyond me since I doubt it's still on the market considering it was released a long time ago.

"Congrawuwation!"

I watched her in amusement as she hung a gold medal on the shark's neck. A medal that I was awarded in La Union three days ago before we traveled back here to Siargao.

I missed the place, and I know Kaise does too. Isa pa ay mabuti na rin na bumalik kami para makuha namin ang iba pa naming mga gamit. I'm planning to keep some here since Tala wanted us to come back still. To be exact, she demanded that we come back.

Her house is now officially our vacation home, per her demand. When I say "our," that includes Coal.

Naalis ang tingin ko kay Kaise nang maramdaman ko ang pag-angat ng mga paa ko. Coal who is holding a plate, sat on the couch where I was splayed out. Ipinatong niya sa mga hita niya ang mga paa ko.

"Green goddess sandwich for my enchantress."

Umupo ako at akmang ibababa ko ang mga paa ko pero hinila niya lang ako para mas mapalapit sa kaniya. Sitting sideways, half of me leaning to him, I took a bite of the healthy sandwich.

The freshness and herb flavor hit my mouth, and I nodded my head in approval. "You're good at this."

"At what?"

"Feeding me."

Pinagluluto ko rin siya pero nitong nakaraan ay panay na siya ang tao sa kusina. He looks so satisfied whenever me and Kaise enjoy the food he cooks for us.

"Sana hindi ka maubusan ng recipe," sabi ko at muling kumagat. I moan when I feel the euphoric sensation that one would feel when eating good food. "Kasi ang sarap."

"Trust me. Marami pa akong gustong ipakain sa'yo."

I almost choked at the double meaning I heard in his words. Tinapik-tapik ko sandali ang dibdib ko bago naniningkit ang mga mata na inangat ko ang kamay ko para kurutin ang tagiliran niya.

Natatawang hinuli niya lang iyon. He kissed the palm of my hand, and he did the same on my wrist. He did it again and again until he reached my shoulders. Still holding the sandwich, his huge frame towered over me. Nagbaba siya ng ulo at lumapit ang mukha niya sa akin.

For a moment, I thought he would kiss me, but instead, he took a bite of the sandwich while his eyes continued to hold mine in his spell.

"Ito na naman po sila. Mga may sariling mundo."

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon