Chapter 38: Unconquerable

9.7K 540 150
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER THIRTY-EIGHT: UNCONQUERABLE

CIRCE'S POV

"Parang mas excited ka pa kesa sa akin ah?"

Domino's been cheery since he picked me up from Ember's house. Kahit pa sabihin na ang hassle dahil sa beach house sa Batangas ay kinailangan niya pa akong sunduin sa Tagaytay ay para bang wala lang sa kaniya iyon.

The day before today, before the wedding, me, Kaise, and Tala stayed at Ember and Trace's house while Coal and the other man were at the beach house. Bukod sa tradisyon na hindi maaaring magkita ang groom at bride bago ang kasal nila ay may tradisyon din ang mga Dawson na dalin ang bagong addition sa pamilya nila sa mga magulang nila bago ang kasal.

Coal and I are already married, but even if we could cancel all the other preparations for the original wedding we planned, we wouldn't want to. Kung ako lang ang tatanungin ay wala naman sa aking problema ang una naming kasal. It's kind of cool, and it was so us to get married the way we did. We were never conventional.

But getting married again the next week? I have no complaints. I would marry him as many times as he wanted to. Isa pa, gusto ko rin naman magkaroon ng kasal na naaalala ko ang bawat segundo dahil hindi ako lasing.

Ngumisi si Domino sa naging tanong ko. "Siyempre. Wala ng choice ang mundo kundi ako ang isunod na Dawson na bigyan ng love life." His lips potruded a bit. "Ako na lang ang natira eh."

Kinuha niya ang kamay ko at inangkala niya iyon sa kaniya. We started walking, and he guided me inside the serene cemetery in front of us.

"You really want to find your fated one, huh?"

He shrugged. "Who wouldn't?"

"Marami. Iyong mga abala masyado sa buhay, takot sa commitment, o iyong mga pagod ng sumubok.

"I always wanted the kind of relationship that my parents have. Hindi madali para sa kanila lahat pero kinakaya nila kasi magkasama sila. Nakita ko rin iyon sa mga kapatid ko at sa inyong mga asawa nila."

"There must be something wrong with the women you have met for them to not lock you up in marriage."

Hindi lahat ng tao handa na sa pangmatagalan na commitment. It's also rare to find a man who is so ready to have that kind of obligation and responsibility.

"It's not their fault that I'm not easy to be with." As if feeling my gaze, he looked at me and winked. "My chosen lifestyle is not exactly the norm."

"You mean your Dominoness part?"

He chuckled. "Yeah."

"When did it start?"

Sandaling tila nag-isip siya. "I'm not sure. I've always wanted control in that part of my life. Being the youngest male in the family, I'm used to following the decisions of my brothers. But don't get me wrong. I wouldn't have them any other way. It's just that when it comes to a relationship, I am particular with how I want it to be."

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon