အုန်းမို့ခွက်

5K 205 1
                  


အုန်းမို့ခွက်ကေနဲ့ မြို့အုပ်မင်း ဗိသုကာကို
လက်ဆောင်အနေနဲ့ ချမ်းကိုဆွဲပေးတဲ့
ငယ်လေး မြူရောင်လွှမ်းရဲ့
လက်ရာလေးပါရှင်...။
အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဗိသုကာလေးကို
ဆွဲပေးတဲ့ သဲသဲကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်😍💙

အုန္းမို႔ခြက္ေကနဲ႕ ၿမိဳ႕အုပ္မင္း ဗိသုကာကိုလက္ေဆာင္အေနနဲ႕ ခ်မ္းကိုဆြဲေပးတဲ့ ငယ္ေလး ျမဴေရာင္လႊမ္းရဲ႕လက္ရာေလးပါရွင္

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

အုန္းမို႔ခြက္ေကနဲ႕ ၿမိဳ႕အုပ္မင္း ဗိသုကာကို
လက္ေဆာင္အေနနဲ႕ ခ်မ္းကိုဆြဲေပးတဲ့
ငယ္ေလး ျမဴေရာင္လႊမ္းရဲ႕
လက္ရာေလးပါရွင္...။
အရမ္းကိုခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဗိသုကာေလးကို
ဆြဲေပးတဲ့ သဲသဲကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္😍

။ အရမ္းကိုခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဗိသုကာေလးကို ဆြဲေပးတဲ့ သဲသဲကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္😍

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ဗိသုကာ { COMPLETED }Where stories live. Discover now