I:SE7EN

3.4K 132 6
                  

Khaos


Kahit ramdam ko na ang init ng sinag ng araw na sumisingit sa awang ng mga dahon galing sa punong sinisilungan ko, hindi ako nag-abalang magmulat. Babalik na sana ako sa pagtulog pagkatapos hatakin patabing sa mga mata ko ang hood ng suot kong jacket nang makarinig ng mga 'di kanais-nais na boses.


"Se7en, lumabas na kayo!"


"Show your pathetic faces to the infamous Jackals of Sterling University!"


I can't help but yawn after hearing them bawl their lungs out. Tough luck if their irritating voices reach every corner of the huge university grounds.


Nasundan ang ingay ng mga papalapit na yabag.


"Hoy ikaw, bangon!" Nakaramdam ako ng mahinang sipa sa tagiliran ko.


Malabong mahabol ko pa ang nakatakas kong antok kaya iminulat ko na lang din ang mga mata. Nakapalibot sa kinahihigaan kong sulok ng garden ang malaking grupo ng mga lalaki.


"Sinabi nang tumayo ka!" pag-uulit nang sa tingin ko'y pinuno nila. He has the most annoying face in the bunch.


Tumayo akong sapo ang sumasakit nang ulo dala ng naumsiyaming tulog.


"Kilala mo ba ang Se7en?!" Halos mapapikit ako dahil sa pasigaw na tanong ng isa. Pinalala lang ng halata nitong paninindak ang pagkirot ng ulo ko.

"Never heard of." I answered yawning as I place my hands in each pocket of my hooded jacket, which has always been my habit.


"Bronze, hindi naman pala kilala ang grupo nila?!" galit na baling ng pinuno sa lalaking nagtanong sa 'kin. They must be using a code to address themselves.


"S-sigurado akong Se7en ang bumugbog sa mga miyembro ng Amadeus, Silver," nangangatal nitong sagot. "B-baka natatakot lang magsalita 'yan. Gaya ng iba." Tukoy nito sa mga nakapaligid na estudyante.


A smirk slipped from the leader's lips as his eyes proudly wander around the shivering bystanders. He's confident, believing that their group is really  the cause of the fear in their eyes.


Sa 'kin na humarap ang pinuno. "Mas sa' min ka dapat matakot kaysa sa Se7en." Pinandilatan pa ako nito. "Inguso mo kung sino sa mga nandito ang hinahanap namin para 'di ka masaktan."


"You're just making my headache worse."


"Basagin ko na lang kaya 'yang bungo mo para hindi na sumakit!" Mahigpit na humawak sa balikat ko ang isa.


Masamang tingin ang ipinukol ko sa marumi niyang kamay bago sa pagmumukha niya na nakapagpabitiw sa kanya.


"Ang tapang mo naman yata?" The leader then circled around me. Haughtily touching parts of my jacket, trying to taunt me. "May pa-tatu tatu ka pang nalalaman," he added pertaining to the 'I' tattoed on the right side of my neck. Bumaba sa bulsa ng pantalon ko ang tingin niya bago hinablot ang maliit na kadenang nakalaylay ro'n. "May ipapalag ka ba?" tanong niya pa habang pinapaikot sa daliri niya ang hawak.

Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now