XV: WHO?

2K 94 5
                  

AdriaPapalit-palit ng tingin sina Zach at Jiro sa 'min ni Khaos habang papalapit kami sa kanila na nasa campus garden."Na naman?!" dismayadong salubong ni Geradine. Nakapameywang at nakataas pa ang kilay nito. Hindi niya itinago ang pagkadisgustong makita ako. "Hanggang kailan bubuntot sa 'yo 'yang maid mo, Khaos?" reklamo niya pa.Mula kasi nang nakawin ni Chartreuse ang katawan ni Cyan, hindi na 'ko umalis sa tabi ni Khaos. Lagi akong sabit sa mga lakad nila ng se7en. Hindi ako pwedeng malingat o magpabaya kahit saglit dahil siguradong nasa paligid lang sina Klaude."Adelaida can stay by my side for as long as she wants."
Tipid lang ang sagot na 'yon ni Khaos pero halos malalaglag na sa lupa ang mga panga nila. Hindi sila sanay sa bagong pagtrato nito sa 'kin.
"Letse!" Gerardine stomped her foot. "Sawang-sawa na 'ko sa pagmumukha n'yan." Undoubtedly annoyed, she walked out on us."This is really surprising, even for me." Nasa baba ni Gerard and hintuturo at hinalalaki na waring nag-iisip. "Anyway, I'll calm my little sister. Baka bigla na lang magwala." Tatawa-tawa na nitong paalam.Sinundan ko ng tingin ang paglayo ng dalawa bago napabaling kay Khaos na simpleng naupo sa damuhan. Itinuloy naman ng ibang naiwang miyembro ng se7en ang kung anong ginagawa kanina bago kami dumating."Tatayo ka na lang ba d'yan?" sita ni Khaos kaya napaupo na lang din ako. Nabigla lang ako sa sunod na narinig. "Come closer.""H-ha?"
"I said, come closer." Marahan niyang hinila ang braso ko kaya napaurong tuloy ako.He took a book from his bag, then wore his glasses."Eek!" I unconsciously let out a shriek in suprise. Bigla niya na lang kasing inihiga ang ulo sa kandungan ko."Para kang natapakang pusa." Nahuli ko ang pasimple niyang pag ngiti habang tuloy lang sa pagbabasa.Hindi ako mapakali sa ayos namin. Panay rin kasi ang pagnanakaw ng tingin sa 'min ng mga kaibigan niya."Stop fidgeting. Hindi ako makapagbasa nang maayos."His request that's hard for me to do. There's no way unders this circumstance that I can stay perfectly still."Found anything yet?"Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now