IX: RESCUED

2K 95 3
                  

Khaos

"Now, I understand why you treat me this way."

"Nauntog ka ba?" Napamaang ako sa sinabi ni Adria. "As far as I know, your face didn't hit the floor."


"You don't have to hide it." Natigilan ako sa idinagdag niya. "I know you're homosexual."


"What?!" Naihampas ko na lang ang palad sa 'king noo.

Hindi ako makapaniwala sa klase ng pag-iisip na meron siya. I felt stupid for thinking that she already discovered who she really is, that she is capable of using her own wit.

"You want me to smack you with this book to restore your mind to reality?" Dismayado kong dinampot ang librong nalaglag niya kanina.

"Just admit it."

"What made you think that way?!" I can't help but grit my teeth due the nonsense she's insisting about me.

"B-based on my observation."

Iritado ko siyang isinalya sa bookshelf, pinning both her arms with just one hand. Halatang hindi siya palagay sa ayos namin. She tried struggling, but I'm not letting her go just yet.


"In what way do you want me to prove that I'm not what you think I am?!" Direkta kong tinitigan ang malikot niyang mga mata. "Since you're not answering, I'll do it my way," bulong ko na sa tenga niya saka dahan-dahang inalis ang suot niyang salamin. Idinampi ko ang palad sa pisngi niya bago 'yon dinala sa kanyang leeg. I can feel her body trembling.

That very moment, something is pushing me to do more. To touch her more.

Inilapit ko ang ilang hibla ng buhok niya sa labi ko bago 'yon hinagkan nang hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya.

"S-stop it! I'm going to get you expelled."

"So, what?" pagwawalang bahala ko sa pananakot niya sa 'kin.

"I-I was wrong," pagbawi niya na sa sinabi kanina. "I'm sorry!"

"A simple apology like that won't do." I held her chin as I slowly close the distance between our faces.

"I-I said stop!" she said stuttering. "T-this is going to be my first kiss!"

"So am I."


Napatitig ako sa punong nakatayo at nagbibigay silong sa 'kin pagkatapos mamalayang nagising na naman ako mula sa isang panaginip.


My dreams are getting more realistic and strangely vivid each time. Connected to one another. Pati ang emosyon sa nangyayari sa mismong panaginip, nararamdaman ko na. What's more bothering is even though I woke up in a certain point of the dream, I still know what'll happen next.


Alam kong hindi ko hahalikan ang babae sa panaginip ko kanina. Alam kong ihaharang ko lang ang librong hawak ko sa labi niya kahit pa hindi naman 'yon ipinakita. It's like I've already seen the scene sometime before and just remembers.

"Nanaginip ka ba, Khaos?"


Saka lang ako nahimasmasan. "Gerardine, what are you doing?"

Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now