VII:FIANCÉE

2.2K 93 11
                  

Adelaida"Drink! Drink! Drink!" magkasabay na udyok nina Zach at Byron kay Gerardine na nilalagok ang basong umaapaw sa alak."Woooo!" she yelled right after sucessfully emptying her drink.
Gaya ng lagi nilang ginagawa, imbes sa sari-sarili nilang bahay, sa bar sila dumidiretso.Nagbaba ako ng tingin sa nakatalikod sa 'king si Khaos. Nakaupo siya't nakasandal sa sopa, abala sa pag-inom sa hawak na baso. Concealed under an invicibility spell while wearing Elixir's uniform which I plan to show him if given the chance, tailing him every single day in secrecy has been my very routine. I have to somehow jog his memory little by little or else things won't go anywhere."They're late." Narinig kong komento ni Gerard.
"Who's late?!" Masamang tingin naman ang ipinukol ni Khaos dito.Bubuka na sana ang bibig ni Gerard na nauhan ng bumukas na pinto."Sorry, we're a bit late. May tinapos lang na problema." A woman with long hair up to her waist, sexily swaying her hips waltzed into the room.All members of Se7en directed their attention to Gerard, specially Khaos who didn't look pleased."Did I forget to tell you guys I've invited Serpentine?" Pa isa-isang binalingan ni Gerard ng tingin ang mga kasama. "Okay lang na nandito sila. Mas masaya." Nakangisi pa nitong palusot kasabay ng pag-giya sa iba pang babaeng kasama ng naunang pumasok. "Come in, ladies."Halos malukot ang mukha ni Khaos pero tila wala naman siyang balak gawin o mas parang bagay na sabihing wala naman na siyang magagawa.The woman, who I think is the leader of the group, went straight to where Khaos is. "Hey," she greeted sitting down beside him."Hey," matipid namang tugon ng huli na tuloy lang sa pag-inom."Pasensiya na pala sa gulong ginawa ng ex ko," malambing na anas ng babae na kasalukuyang pinaglalakbay ang mga mata sa kabuuan ng kausap na hindi ko nagustuhan. "I gave him a piece of my mind before coming here."So, she's that Athena on the phone the other day."It was nothing to worry about," he answered without even looking at her."No... no, let me make it up to you," halos pabulong na dugtong nito habang idinidikit ang sarili kay Khaos.Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now