II: KHAOS

2.5K 110 3
                  

Khaos"Let's party!" Holding a glass of liquor, Gerardine screamed while dancing with Zach on top of a table."Isn't it fun watching my sister lose herself like this," Gerard said laughing, before drinking the beer on his hand.Hindi na ko nag-abalang sumagot pa, tinungga ko na lang ang sariling boteng hawak. Kasabay no'n, malakas na bumukas ang pinto ng kuwarto. Sinipa 'yon ng babaeng mabilis na pumasok kasama ang isang grupo. Byron then turned down the loud and banging music inside the VIP room of the club where we usually hang out.Napasipol si Gerard. "That was some entrance.""I am Athena of Serpentine! We're here to challenge Se7en!" exclaimed the same woman who kicked the door and seems to be the leader."K, I think this is what they mean by dressed for action," Gerard whispered on my ear pertaining to the way the intruders dress. Halos wala na kasing natatakpan sa katawan nila ang suot na katiting na mga tela. "In case you didn't notice, there are nine of them. And they're all women. But I'm sure you did, right?" pang-asar na muli niyang bulong.I remain seated, my back leaning against the sofa "Fighting women is out of bounds. Se7en has that kind of policy," I said without looking as I took another drink from my beer bottle.


"Besides, who would want to hit babes as hot as you ladies." Inangilan lang nila ang sinabi ni Jiro.
"Then we just have to make you break that rule!" kumpiyansang tugon ni Athena.Madalas talaga mahirap kausap ang mga babae. Se7en might be used to breaking rules, but never our own. "No point talking, we're leaving."Tatayo na sana ako nang pigilin ako ni Gerard. "I have an idea........" Ibinulong niya sa 'kin ang laman ng isip.
Napailing na lang ako matapos marinig ang gustong mangyari ng katabi.
"Well, it's not a bad idea, right?"
"It's not bad, it's fucking crazy." Kahit nakita niya na ang reaksyon ko, hinihintay niya pa ring sumagot ako. "Go ahead." I'm sure to regret agreeing with his foolishness again."Alright! Ladies, since Se7en has such rule, why not settle this with a game?" Natuon sa kanya ang atensyon ng lahat habang patuloy lang ako sa paglagok ng alak."What are you talking about?" iritado ang boses ni Athena."A game of rock, paper, scissors!" I can see everyone's mixed reaction inside the room after hearing Gerard, except for Gerardine. Pareho sila mag-isip ng kakambal niya. Pareho silang hindi maipaliwang ang takbo ng utak."Are you making fun of us?! Gusto mong ibaon ko 'tong takong ko sa mukha mo?!" Hawak na ng babae ang tinutukoy at handa nang ipukpok sa ulo ni Gerard."No.. no of course not," nakatawa niyang pigil. "Hear me out and take a seat, ladies."One can say that Gerard is a mental case, but he has this talent, he's good in convincing people. Kahit pa gaano ka-imposible ang gusto niyang mangyari, nagagawa niyang mapapayag ang kahit na sino."Spit it out, fast!" sigaw ng leader ng Serpentine habang kasabay na umuupo ang mga kasama niya."The game will go like this. Each group will have just one representative. The representatives will battle it out, of course with rock, paper, scissors," pagpapaliwanag ni Gerard. "Each round the winner will get to pick anyone from the opposing group to strip. You heard me right!" Ipinagdiinin niya ang katatapos lang sabihin. "To take off a piece of clothing that he or she is wearing," he added an out of a dictionary definition.


Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now