X: PECULIARITIES

2.2K 106 5
                  

Khaos

Without really knowing how I got home after all what I've seen, I rested my back against the bed. Magulo at litong-lito ang isip ko pero dahil sa kakaibang pagod agad din akong nakatulog.


"C'mon Cy, don't keep them waiting," tawag ni Calyx nang mapansin ako sa baba ng entablado.


I went up with my guitar hanging from my shoulder as the crowd calls my name. Among them is one particular person whom I want to see all this.


This is all I can do. This is my only way of showing her, for now."We'll only do three songs, so you better listen well!" anas ko sa mikropono, umaasang malalaman niyang para sa kanya 'to.


Lalong lumakas ang hiyawan ng mga babaeng estudyante ng Elixir kasama ang sari-sarimg bisita ng eskuwelahan.


I closed my eyes as I started strumming my guitar. My voice escapes from my lips, singing. Wala mang halos marinig kundi puro sigawan at ang sarili kong boses, ang mga mata ko naman ay sa kanya ko lang itinuon nang muli kong imulat.


Well if you look into my eyes then you should know. That you have nothing here to doubt nothing to fear. And you can lay your questions down cause if you'll hold me. We can fade into the night and you'll know.

She's the reason why I'm singing this song right now. The girl who's intently looking at me in the middle of all this noisy people.


Sana maramdaman niya ang gusto kong iparating kahit na sa kanta ko lang maaaring daanin. I can't say anything directly, not just yet.


Take my hand and gently close your eyes so you could understand. That there's no greater love tonight than what I've for you.


Listen to what I have to say, Adria. Listen to what my heart says to you.


Well if you feel the same way for me then let go. We can journey to a garden no one knows. Life is short my darling tell me that you love me. So we can fade into the night and you'll know"I'll be one of your fangirls for tonight!" sigaw niya kasabay ng pagtalon.Ang kaninang ingay at hiyawan ay kusang naglaho. Everything else faded to nothing; the people, the noise. All became silhouettes except for her. Pagkatapos ng sinabi niya, hindi ko na alam kung paano pa aalisin ang ngiti sa mga labi ko.


Nahilot ko ang sentido eksaktong magising. Hindi ako makapaniwala na nagawa kong kumanta sa panaginip.


What a terrible dream that was.


Dali-dali akong bumangon at tinungo ang banyo. Habang naghihilamos, napansin ko ang buhok ko. Matagal naman nang pinaghalong puti at itim ang kulay nito pero bakit parang bigla akong naasiwa ngayon dito?

Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now