V: LURKING

2.2K 93 2
                  

Third Person


“Ohhh, good that's it!”

Umaalingawngaw na halinghing ng babae ang maririnig galing sa malaking silid. She's savoring every thrust and swift movement of the man that's on top of her.


“Shit!” the guy shouted as he finally felt the familiar pleasure from his release. Muli sanang gagalaw ang babae para magpatuloy. “Wait babe, I can't do it anymore.” Tila hinang-hinang pigil nito bago napahiga sa tabi ng kausap.


“No, we won't stop!” The woman insisted and sat on the guy's crotch before starting to move her perfectly curved hips.


“You're too much. I can't do this! It's already our seventh!” galit nang reklamo ng lalaki. “Wala kang tigil. You're going to kill me!” Akmang itutulak na nito ang babae.


“No one can refuse me!” Panandaliang kumislap ang mga mata ng huli.


The guy then suddenly stopped resisting. He quietly held unto the woman's waist without saying anything and continued what she wanted to do. It was as if he was hypnotized and now turned into a puppet.


“Uhh, that's it! We won't stop until I suck all the life out of you!” Hinalikan niya ang lalaking wala na sa sarili.


“Succubi are really so demanding creatures, aren't they?”


Napabaling ang babae sa pintong kanina pa pala nakabukas. Prenteng nakasandal sa hamba ng pintuan ang isa pang lalaking nagbabasa ng kung anong libro. He's not even looking at them.


“Don't mind me, continue with what you're doing.” Humakbang 'to palabas bago umupo sa upuang nasa tapat ng kuwarto.The single seater wingback armchair was in an adjacent room, surrounded by furnitures and fixtures. The walls are adorned with paintings and hanging ornaments, there were even a few bookshelves.


“Uhh, I'm always unsatisfied,” anas ng babae kasabay ng pag-halinghing habang patuloy lang sa paggalaw ang kanyang katawan. “Madaling mang-akit sa mundong 'to pero napaka kaunti ng enerhiyang nakukuha ko sa bawat isa sa kanila. They don't possess magic. Wizards are still the best, ahhhh.”Nagsalin ng alak sa isang baso ang lalaking kausap nito. “Kailangan mo silang pagtiyagaan sa ngayon, Chartreuse.” He continued reading while sipping liquor at the same time.“Ahhh ahh... that's what I'm already doing, Klaude baby.”


Patuloy lang sila sa kanya-kanyang pinagkakaabalahan. It's as if they are having their usual converstion in a very normal situation.

Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now