XIII: PROOF

1.9K 94 1
                  

Khaos


I rushed out of my car as I spotted Se7en conversing with a few guys in the parking lot of the bar mentioned on Gerard's text message.


“No more talking!” Sinunggaban ko agad ng suntok ang isa sa kalaban.


Everyone was taken aback, my friends included. But the enemies immediately made a counter, and so, the brawl started in a flash.


“Se7en's leader is finally back,” komento ni Gerard habang tinutuhod sa sikmura ang kalaban nito.


“Mabuti naman at natauhan ka na,” Gerardine added as she smashes a bottle on someone's head.


“Don't talk to me. I'm busy!” saway ko sa dalawa bago napahiga sa semento ang taong katatapos ko lang sipain. Hinablot ko ang kuwelyo ng damit nito saka 'to pinagsusuntok sa mukha ng walang tigil.


I want to see blood. I want to forget everything that's illogical.“Welcome back, Khaos!”“Tagal mong nawala.”Magkasunod na sabi nina Jiro at Byron na tuloy lang sa pakikipagbuno sa kanya-kanyang kalaban. Samantalang ngisi naman ang ipinangbati sa 'kin nina Zach at Lyall.Heavy rain began pouring, but none of us stopped. Instead, the scramble heightened. Mas lalong ginanahan ang mga kasama ko sa ilalim ng ulan.Wala nang malay ang kalaban ko pero patuloy pa rin ako sa pag suntok sa mukha nito. Para bang sa kada pagdapo ng kamao ko rito, napapawi ang mga gumugulo sa isip ko.“Tumabi kayo!” biglang sigaw ni Zach.Nasilaw na lang ako ng paparating na liwanag galing sa rumaragasang truck na handang araruhin at durugin ang lahat ng nakaharang sa harap nito, kasama na 'ko. I stood motionless. Wala nang oras para umiwas.


Habang hinihintay ko ang pagbangga nito, unti-unting bumagal ang bawat patak ng ulan. Pati ang paparating, nagmistulang pagong sa pag-usad. I tried opening my palm to confirm that what's happening is real, and just as everything else, my fingers laggardly moved. Kahit ang kilos at reaksyon ng mga nasa paligid ay bumagal.


Nakaramdaman na lang ako ng malakas na paghatak sa damit ko galing sa likod, palayo sa babangga sa 'king malaking sasakyan.


My head slowly turned to look, and as I saw what it was, my mind whispered in disbelief; it was a roaring lion made of burning flame. It was the only thing that's moving in normal speed. Tiningnan pa 'ko nito bago tumatakbo pabalik sa nag-mamay ari rito.


Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now