𝐓𝐖𝐄𝐍𝐓𝐘 𝐓𝐖𝐎

4.3K 96 4
                  

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐖𝐄𝐍𝐓𝐘 𝐓𝐖𝐎
❛ ━━━━━━・≛・━━━━━━ ❜

"Hi, I'm Anne Kurteyzs." pagpapakilala nang babaeng sumalubong sa amin ni Pablo pagkarating namin dito sa Private island ng pamilya niya. Inilahad niya ang kamay niya sa akin inabot ko naman iyon.

"Kendra Sayson—I mean Nasey."

Ngumiti ang babae at pinakawalan ang kamay ko. Hinarap naman nito si Pablo pero tumaas ang kilay ko nang makitang hinaplos nito ang braso ni Pablo.

Kaya naman hindi ko mapigilang pagsalikupin ang mga kamay namin ni Pablo at nang maramdaman nito iyon ay lumingon ito sa akin pababa sa kamay naming magkasalikop bago ako nginitian.

He leaned forward.

"Hmmm?"

"Don't let her touch you," bulong ko. Bahgayang umawang ang bibig niya sa sinabi ko but then he chuckled. Pagkatapos ay umayos siya ng tayo.

"By the way, Pabs, may inihanda na akong dinner para sa inyo baka nagugutom na kayo," the woman said. She tried to touch Pablo's balikat again but Pablo moved, natanggal ang pagkakahawak kamay namin pagkatapos ay ipinulupot nito ang braso sa bewang ko. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti ng lihim at mapairap sa aking isipan kalaunan nang maalala ang tinawag niya kay Pablo.

Pabs daw! Sipain ko siya baka mapadpad siya sa far away!

Oh God! Ano ba ang mga iniisip ko? Why am I acting like this?

"Thank you, Anne," ani ni Pablo. Iginiya naman kami ng babae sa dining area at nang makarating doon ay talaga ngang may pagkain na. Bigla akong naglaway sa mga pagkaing nakahain doon, may isang buong lechon at may iba't-ibang uri pa ng pagkain, meron ding desert at may chocolate cake pa. Bahagya pa akong luminga at doon na tuluyang nakuha ang atensyon ko nang may makitang maraming fried chicken sa pinakadulo ng mesa.

Parang may fiesta dahil sa dami ng food.

Nagpaalam na si Anne Kurteyzs halos kapangalan niya pa si Anne Curtis pero sa mukha malayo.

"You're hungry?" Pablo asked me, humarap ako sa kanya, nanatili pa ring nasa bewang ko ang kamay niya marahan pa nga niya akong hinapit sa kanya para magdikit ang mga katawan namin.

Tumango ako, ngumiti naman siya at pinatakan ang aking labi ng magaan na halik. "Me too, but I don't want to eat the food on the table. I want to eat something else." He playfully grinned, then licked his lower lip. Nanlaki naman ang mata ko sa narinig na sinabi niya at agad nag-init ang magkabilang pisngi ko. Hinuli naman ni Pablo ang kamay kong pinalo sa dibdib niya at dinala iyon sa labi niya at hinalikan habang nasa akin pa rin ang titig niya.

Naramdaman ko naman agad ang pamimimtig ng nasa pagitan ng mga hita ko at ang pamamasa niyon. Ngunit hindi ko hinayaang matukso niya ako dahil naghihintay na sa akin ang fried chicken ko. Isa pa nakakarami na siya, bago kami umalis ng bahay ay may nangyari pa sa amin kahit sa banyo ng eroplano ay may nagyari rin sa amin kaya enough na muna. Fried chicken na muna bago ang iba.

"Huwag kang maharot ngayon, Pablo, gutom ako!" saad ko at hinila ang kamay ko. Humalakhak naman siya at mas lalo akong hinapit.

"Adorable..." natatawang saad niya. Pagkatapos ay pinagsalikop na niya ang kamay namin at naglakad na kami palapit sa may mesa. Pinaghila niya ako ng upuan, nag-thank you naman ako sa kanya at na upo. Pinag-serve niya ako ng food bago siya naupo. "Chicken?" he asked noong napansin niyang sa fried chicken ako nakatingin. Nahihiyang ngumuso ako. He chuckled then he gave me the whole plate of chicken. Agad naman nagliwanag ang mukha ko pero pinigil ko ang sarili kong huwag damputin lahat dahil baka ma turn off siya sa akin. Favorite ko kasi talaga ang fried chicken noon pa man, favorite namin pareho ni Kenzy at namana namin iyon kay tatay. Isa lang ang kinuha ko kahit na gusto ko kunin lahat. Haiyts... kuha na lang ako ulit kapag naubos na.

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon