𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐘 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐑𝐀𝐈𝐓

3.5K 67 17
                  


𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐓𝐇𝐈𝐒:

𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐓𝐇𝐈𝐒:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐒:

𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐒:

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Polly, Pablo, Luna, Paulina, Kendra & Alpha.


𝐀𝐕𝐘𝐀𝐍𝐍𝐀𝐇𝐋𝐀𝐕𝐄𝐋𝐋𝐄

𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐀𝐊𝐄 (𝐓𝐖𝐎) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon