Chapter 35

26.5K 1.7K 742
                  

#NewClassicRTMC

Chapter 35
Proposal

Palubog na ang araw nang makabalik kami sa resort mula sa aming island hopping. We all felt tired and burned out after swimming and doing water activities. I wanted to take a long rest. However, they told me that there would be an intimate dinner party for Jirro. Sasalubungin namin ang kanyang kaarawan nang magkakasama.

"Doon na tayo sa kuwarto namin ni Jirro maligo at magpalit ng damit," aya ni Cloé sa amin ni Zendaya habang naglalakad pabalik sa mga villa.

Nilingon ni Zendaya si Isaiah upang magpaalam habang ako naman ay tumingin din kay Ike. He just nodded at me with a smile on his face and ruffled my hair gently.

The guys let us all be together to prepare ourselves for the party. Pagkakuha ko ng aking damit na isusuot sa villa ni Ike at pati na rin ang aking ibang gamit ay lumipat na ako sa kabilang villa. Nandoon na si Zendaya nang dumating ako at nauna nang maligo sa amin si Cloé.

"Iyan ba ang isusuot mo?" tanong ni Zendaya nang inilapag ko sa kama ang casual dress na napili ko.

Tinanguan ko siya at ngumiti. "Ayos na siguro 'to, no?"

"Of course. I'm sure it'll look great on you," she assured me.

"Ikaw ba?" balik ko sa kanya ng tanong.

"Isaiah got me this dress," she answered and showed me a pretty light yellow dress with a very intricate design. "Isn't too much? Tingin ko kasi ay masyadong maganda at agaw pansin ang disenyo nitong damit."

She pouted her lips while examining her dress carefully.

I couldn't deny that her dress seemed like she's attending a wedding as a bridesmaid. My dress looked really plain when compared to hers, but I was sure Zendaya would be able to carry it well.

"I'm sure Isaiah just wants you to have the best," I told her.

Her eyes widened a little, and then a smile slowly crept on her lips. "Hmm... He really does..."

Just by saying that, she was already convinced to wear the dress without any inhibitions. Pagkalabas ni Cloé sa banyo ay si Zendaya ang sumunod naligo.

"Aleena..." Cloé whispered my name and went closer. "Tagalan mo maligo mamaya, ah?"

Medyo napakunot ang aking noo sa bilin ni Cloé. "Bakit?" nagtataka kong tanong.

"We need to buy our time for Isaiah's surprise," she explained quietly. "Baka kasi mag-aya na siyang lumabas kapag natapos tayong lahat mag-ayos."

"Surprise?" Mas lalo akong naguluhan.

Napabuntonghininga siya. "Mukhang hindi na naman nagsabi sa 'yo si Ike."

"Ano ba 'yon?"

"Isaiah's going to do a surprise proposal for Zendaya."

My eyes shot wide open. "Proposal?!"

"Shh..." Cloé leaned closer. "Baka marinig tayo ni Zendaya. Ayon talaga ang dahilan kung bakit pumunta pa rito para sa birthday ni Jirro. We were just planning to have an intimate dinner but Isaiah asked for our help. He wants the place of his proposal to be memorable."

Unti-unti kong napagtanto ang lahat. Naalala ko rin ang sinabi sa akin ni Auntie Divina na iyong nagbook ng dalawa pang premium villas ay may binabalak na surprise. I couldn't believe that I forgot about it. It didn't cross my mind until Cloé mentioned it.

"He even asked Ike to help him prepare some of the things because he's already here in Roxas," dagdag niya pa.

Muli akong napaisip. Hindi ko alam kung kailan kumilos si Ike upang maghanda para sa surprise. He was always with me except for that one morning when he didn't come to our house. He didn't tell me where he went, and I also didn't ask him. Siguro ay lumabas siya noon dahil may inutos sa kanya si Isaiah.

Rhythm to My ChaosTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon