Chapter 12

23.2K 1.2K 241
                  

#NewClassicRTMC

Chapter 12
Stranger

If there's one thing Cloe and I have in common, it's doing less talk and more work when we do something which requires our focus. Mabilis kaming nakausad sa pagluluto ng aming makakain. Napansin ko rin na gaya ko ay sanay na sanay rin siya sa mga gawaing bahay.

"Ayan! Tapos na tayo!" Nakangiti siyang lumingon sa akin pagkatapos takpan ang kaldero. "Hintayin na lang nating kumulo ito at maluto iyong sinaing."

While wearing a shy smile, I nodded at her.

Medyo napanguso siya habang nakatitig sa akin. "Alam mo, hindi naman talaga ako ganito sa ibang tao. I consider myself as an introvert. I don't really like the crowd or being with strangers," sabi niya sa akin. "I don't know but I feel very comfortable around you even if we just met."

My lips slightly parted when I found another common personality that we have. I had a feeling that we could be very close to each other.

"Ganoon din ako," sabi ko sa kanya.

Napangiti siyang muli. "Ganoon din si Zendaya," sabi niya bigla. "Sayang nga at hindi siya nakapunta ngayon. We met yesterday, though. May interview kasi siya kaya wala sila rito ni Isaiah. But she also wants to meet you."

A confused look flashed on my face. "Zendaya?" I repeated the name since I had no idea who was she talking about.

"Ay! You must not know her yet," she said. "She is Isaiah's girlfriend."

Nanlaki bahagya ang aking mga mata. Ang alam ko ay kabanda rin ni Ike si Isaiah. Siya ang lead vocalist ng kanilang banda. He has a very great voice. Ang sabi rin ni Ike ay magaling siyang magsulat ng kanta.

But I was once again surprised to learn that another member of the band is in a relationship. I wasn't really expecting it. I thought it'd be like a taboo for a very popular boy band like them to be engaged or committed in a romantic relationship. Pero siguro ay wala silang pakialam doon.

I was glad to know that aside from just pursuing their dreams, they also went to chase after their happiness. However, that was just for a moment. When I thought of Ike doing the same thing, there was a bitter feeling spreading inside me.

Hindi ko nagustuhan ang aking nararamdaman sa naiisip. Mabuti na lang at kumulo na ang aming niluluto ni Cloe kaya naging abala na kami sa paghahanda. Siya na ang tumawag kina Ike at Jirro upang makakain na.

Nag-aalangan akong naupo sa tabi ni Ike nang naupo si Cloe sa tabi ni Jirro. They were playfully bickering while trying to take care of each other's plate. I couldn't help but smile while watching them in their own world. Parang hindi na nila pansin ang presensya namin ni Ike nang magkasama sila.

Natigil na lamang ako sa panonood sa kanila nang mahagip ng tingin ko ang paglalagay ni Ike ng pagkain sa aking plato. He put enough rice on my plate without saying a word. Naglagay rin siya sa nakahandang mangkok ng ulam na nilaga at saka itinabi iyon sa aking plato.

"Eat now," Ike told me with a very soft voice. "Don't mind them."

I bit my lower lip and nodded. "Thank you."

Tipid siyang ngumiti sa akin at saka naglagay na rin ng pagkain sa kanyang plato. Nagsimula na akong kumain gaya ng sabi niya. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na rin sina Cloe at Jirro. The engaged couple tried to ask a few things about me. Sometimes Ike would even answer them for me.

"Gustong umuwi ni Sic," biglang sabi ni Jirro sa gitna nang usapan habang kumakain. "When he learned that we'll meet Aleena, gusto niya rin daw sumama. Kaya masaya siya nang malamang hindi makakarating ngayon sina Isaiah at Zendaya."

Rhythm to My ChaosTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon