အပိုင္​း (၃) ​ေ႐ွ႕ခရီးလမ္​းက႐ွည္​လွတယ္​

1K 205 5
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၃)
ေရွ႕ခရီးလမ္းကရွည္လွတယ္

💊💊💊
ခ်ီထ်န္း႐ုံ၏ မွတ္ဥာဏ္အရ 'ထ်န္းဝူ' တိုက္ႀကီးအတြင္းရွိ ေဆးဆရာမ်ားကို 'အဆင့္မီသူမ်ား' ႏွင့္ 'အဆင့္မမီသူမ်ား' ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲျခားထားသည္။ ေဆးဝါးမ်ားကို ေဆးလုံးအျဖစ္သန့္စင္ေပးနိုင္သည့္ေဆးဆရာမ်ားကို 'အဆင့္မီသူမ်ား' ဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ ေဆးဝါးမ်ားကို ေဆးရည္အျဖစ္သာသန့္စင္နိုင္ၿပီး ေဆးလုံးမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေပါင္းစပ္နိုင္စြမ္းမရွိသူမ်ားကို 'အဆင့္မမီသူမ်ား' ဟုသတ္မွတ္သည္။

စစ္ေဆးမႈကို ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္သည့္ ေဆးလုံးမ်ားကို 'လူသားအဆင့္ေဆးလုံးမ်ား' ဟုေခၚတြင္ၿပီး အမ်ိဳးအစား(၃)ဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုလူသားအဆင့္ေဆးလုံးမ်ားအားလုံးသည္ မည​္သည့္အဆင့္တြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ သိုင္းပညာက်င့္ႀကံသူတို႔အတြက္ အသုံးဝင္လွ​ေပသည္။

ကုက်ိဳးက ေခါင္းတညိမ့္ညိမ့္လုပ္ေန၏။

သိပ္ေကာင္းတယ္, ၾကည့္ရတာ ဒီလူသားအဆင့္ေဆးလုံးေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ကေသးေတာ့မေသးလွဘူးပဲ?

သိုင္းပညာက်င့္ႀကံသူမ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္ရလွ်င္ ၄င္းတို႔ကို ဟို႔ထ်န္း (ဆည္းပူးက်င့္ႀကံျခင္း) ႏွင့္ ရွန္းထ်န္း (ခ်ီစြမ္းအင္ေမြးဖြားျခင္း) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျပန္သည္။ ရွန္းထ်န္း၏ အထက္တြင္ အဆင့္တစ္ဆင့္ရွိေသးၿပီး ၄င္းကို ထို႔ဖန္ (မေသမ်ိဳးအဆင့္) ဟုေခၚသည္။ ---- နာမည္ေခၚေဝၚသည့္အတိုင္း, ထိုအဆင့္ကို က်င့္ႀကံေအာင္ျမင္သူသည္ သာမာန္လူသားတစ္ေယာက္၏ အဆင့္အတန္းမွ ေက်ာ္လြန္ကာ ေနာက္တစ္ဆင့္သို႔တက္လွမ္းနိုင္သည္။ ထိုက်င့္ႀကံသူ၏ သက္တမ္းမွာလည္း ႏွစ္ဆတိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဒီေနရာရွိ သာမာန္လူတစ္ဦး၏ ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန့္ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳံးေျပာရလွ်င္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္တက္လွမ္းနိုင္လွ်င္ သူ၏ အသက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန့္ ရွင္သန္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း ရွားပါးသည့္ ေဆးဝါအမယ္မ်ားကို ရွာေဖြကာ 'အဆင့္မီသူ' ေဆးဆရာတစ္ေယာက္၏ အကူအညီကို ရယူနိုင္ပါက ထိုသက္တမ္းထက္ပင္ ပို၍ၾကာၾကာ အသက္ရွည္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now