Prologue

141K 3K 78
                  

Exquisite Saga #1: Chianti Callahan

Chianti Callahan is a half Filipino, half Irish, painter. Nagmamay-ari siya ng isang galeriya na unti-unti ng bumubuo ng pangalan sa mundo ng sining. Sa kabila niyon ay nanatiling pribado siya at inilalayo ang sarili sa iba, maliban na lang sa ilang pili na mga tao sa buhay niya.

She's contented to be with her trusted friends, she don't want to have her own family...and she specifically don't want to fall in love. Hindi dahil basta ayaw niya lang, kundi iyon ang nararapat para sa mga katulad niya.

But that changed when she met Gaige Hendrix.

Her client.

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon