Chapter 7: The Surprise

63.1K 2.2K 194
                  

CHAPTER 7

CHIANTI'S POV


"Chianti?"


Pilit kinakalma ang sarili na nagbaba ako ng tingin kasabay ng pag-angat ng kamay ko. Inalis ko ang maskara at pagkatapos ay sinalubong ko ang mga mata ni Gaige Hendrix.


Ang kliyente ko.


"Chianti?"


"Yes." I whispered.


Binalot ang pakigid ng katahimikan habang nanatiling magkahugpong ang mga mata namin. I want to look away, but I can't. Pakiramdam ko ay may kung anong mahika siyang ginawa para hindi ko maihiwalay ang tingin ko sa kaniya.


"This is...surprising." he muttered, still looking bewildered. Bahagya niyang ipinilig ang ulo niya. "I thought I was mistaken. Akala ko kamukha mo lang si Chianti ng pumasok ka. Hindi ko akalain na nagtatrabaho ka para sa Exquisite."


Tumikhim ako at pilit na pinapormal ang ekspresyon ko. "Hindi ko din akalain na kukunin mo ang serbisyo ng Exquisite."


Humulas ang gulat sa mukha niya at sumeryoso iyon bago siya muling nagsalita, "I need Exquisite's service for a business matter. Not pleasure."


"And yet here I am."


"For business." pagdidiin niya. "Hindi ko kailangan ng babae sa paraan na iniisip mo."


Pagak na tumawa ako. "Mr. Hendrix, bata ka pa, gwapo...at mayaman. Sa mga katangian na iyan, isang pitik mo lang ay mag-uunahan ang mga babae para ibigay sa iyo lahat ng kailangan mo."


"Yes, they would. But this is a private matter. And the best place to find a woman that would give me strictly pure business is here."


"Wala akong makita na pagkakaiba. Babae pa rin ang kailangan mo." sabi ko na may mapait na ngiti sa labi.


"Exquisite girls are bound by secrecy. That's exactly what I need. I cant just ask a random person to do what I need them to do for me."


"At ano ang gusto mo mula sa akin?"


Natigilan ang lalaki. Tinaasan ko siya ng kilay ngunit nanatiling nakatitig lang siya sa akin. Umangat ang sulok ng labi ko at inalis ko ang maskara ko. Ano pang saysay kung kilala na rin naman niya ako? When men take my service as an escort, obviously I don't need to hide my face. Dahil kinakailangan nila akong gampanan ang isang pagkatao na hindi ako para maging perpekto ako sa mga taong ihaharap nila sa akin. Sometimes they wanted more...so they will will request to Exquisite for my full service. Meron din namang kinakailangan lang akong maging katawan na magpapainit sa kama nila. I don't need to know them and they do the same for me. At those times, I don't need to show them mu identity...hence the mask.

Pero sa pagkakataong ito ay naiiba ang sitwasyon. I was wearing the mask to protect my identity since I don't know what to expect yet before meeting him. But as Cyan, an escort, my clients see my face but not my identity...the real me is covered by the persona I am pretending to be. As the call girl, I let them see my body but again, my identity remain hidden. But now my body may be covered but my identity is bare.

He knows my name.

Pilit na pinatatawag ang sarili na muli kong sinalubong ang tingin ni Gaige Hendrix at mapang-akit na pinagkrus ko ang mga binti ko. Ngunit hindi man lang dumako doon ang tingin ni Hendrix at nanatiling nakapako ang mga mata sa mukha ko.


Siguro iniisip niya na baguhin ang kung ano man na balak niya. Na bibilhin niya na din ako. Ang buong ako. Typical of men. I serve as a game. Dahil alam niya na wala akong magagawa ay kayang kaya niya ako na paglaruan.


Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon