Chapter 18: The Tears

65.7K 1.7K 100
                  
CHAPTER 18

CHIANTI'S POV


"What are you doing here?!"


Dumadagundong ang boses ni Gaige nang hinarap niya ang dalawang babae. Nanatili ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa kanila. Ang kapatid ni Gaige ay inismiran ako habang si Lindsey ay nagniningning ang mga mata na sa lalaki lang nakatingin.


"Get out." madilim ang mukhang sabi ni Gaige sa kani;a.


"Kuya kararating lang namin kaya! Besides, hindi ka ba masaya na nandito si Lindsey? Ang tagal niyo na kayang hindi nagkita."


Bumaling kay Guillana ang mga mata ni Gaige. "At bakit ako matutuwa?"


Bago pa makasagot si Guillana ay naunahan na siya ni Lindsey na lumapit sa lalaki at kaagad na lumingkis. Kulang na lang ay sampahan niya si Gaige para makuntento siya sa pagkalapit nila.


"Gaige alam ko na ang totoo. Of course you wouldn't want me troubled by your family kaya..." tumingin sa akin si Lindsey at nginitian ako ng matamis. "Kumuha ka ng magpapanggap bilang asawa mo. Hindi totoo ang kasal, hindi ba?"


Inalis ko ang tingin ko sa kanilang dalawa. Bukod sa sinabi ni Gaige wala naman akong alam kung ano talaga ang meron sa kanila. Malay ko ba kung may dahilan naman si Lindsey para akalain niya na may iba pa sa relasyon nila.


I don't even know Gaige that much. Samantalang sila ay di hamak na mas matagal ng magkakilala kesa sa amin.


"Sigurado naman na hindi totoo. Bakit mo naman ibibigay ang pangalan mo sa ganiyan lang na klaseng babae?" dugtong pa ni Lindsey.


Pakiramdam ko ay nanigas ako sa kinatatayuan ko sa sinabi niya. Ikinuyom ko ang mga kamay ko ngunit nanatili akong hindi nakatingin sa kanila. Hinanap ng mga mata ko ang munting 'regalo' na ipinadala nila.


I'm not scared of it. Nagulat lang ako kanina. Pero kung may isang bagay na dapat katakutan sa mundo ay hindi ang nanahimik na ahas kundi ang ahas na nagpapanggap bilang tao.


"Don't wait for me to drag you out of this place, Lindsey. 'Wag mong hintayin na mawala ang natitirang respeto ko sa'yo bilang kaibigan ng kapatid ko. Chianti is my wife and I married her because I want her. Walang tayong relasyon at hindi tayo kailan man nagkaroon ng relasyon."


"Kuya!" narinig kong angal ni Guillana. "Bakit ka ba ganiyan magsalita kay, Lindsey? She really cares for you. Hindi katulad niyang babae na kinaladkad mo dito. She's just after your money-"


Hindi na natapos ang sasabihin ng babae ng lumapit ako sa kanila dala-dala ang kanilang regalo. Ipinaskil ko ang pekeng ngiti sa labi ko at inilapit ko sa kanila ang ahas. "Salamat sa regalo niyo pero may alaga na ako. And he hates snakes."


Kulang na lang ay mabasag ang ear drums ko ng sabay nag iritan ang dalawa. Umatras sila ng ilang hakbang habang nahihintakutan na nakatingin sa hawak ko.


"Duane. Send them back and call my grandfather about this." Tiim ang bagang na nilingon niya ang kapatid. "I can't believe that you will stoop down this low for this."


"It wasn't us!"


"Duane." Gaige said instead of listening to his sister.


Akmang kikilos na sana ang assistant ni Gaige ngunit humarang ako sa dadaanan niya. Nakangiting binalingan ko si Duane. "I got this."


"Mrs. Hendrix-"


Tinalikuran ko na siya at muli akong humakbang palapit kaila Lindsey na automatikong umatras habang nakatingin sa ahas na gumagalaw sa kamay ko. Hindi ako tumigil hanggang hindi kami nakarating sa pintuan ng bahay.


Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon