Chapter 15: The Rose

71K 1.8K 237
                  


A/N: Chapter 1 of Exquisite #2: Roussanne Shelkunova is up! Abangan ang mga susunod na kabanata ng storya sa isa sa ating mga Exquisite girls <3 (Click the external link.)


CHAPTER 15

CHIANTI'S POV


Nababagot na napabuntong-hininga ako at sumandal na lang sa malambot na sofa na kinauupuan ako. Sa harapan ko ay may doktor na sumusuri sa nasaktan kong kamay. Namumula lang iyon at bahagyang kumikirot pero alam ko naman na walang nabali roon. Dahil kung meron paniguradong hindi lang kirot ang mararamdaman ko.


Hindi na ako nakaalma nang dalin ako dito ni Gaige sa bahay niya. Hindi na ako nakasalita dahil hindi niya ako kinakausap hanggang nakarating kami rito. Abalang abala kasi siya sa pakikipag phone pal sa doktor, sa pulis at sa assistant niya.


Tumawag siya sa doktor para sabihin na pumunta sa bahay niya, sa mga pulis dahil ipadadampot niya si Enzo at sa assistant niya dahil pinahanda niya ang eroplano na pag-aari ng kompanya niya para kapag kinakailangan ko raw dalin sa ibang bansa para magpagamot.


Talk about over reacting right? And now here I am being treated at his immaculate living room.


Binaba ng doktor na babae ang kamay ko. "Mukhang wala namang nabali sa kamay mo, Miss Callahan. I suggest na lagyan mo lang ng ice pack-"


"Do an x-ray test."


Pinaikot ko ang mga mata ko ng marinig ko ang sinabi ni Gaige na kanina ay palakad-lakad lang habang tinitignan ang ginagawa ni doktor.


"Of course Mr. Hendrix."


Umiling ako at nginitian ko ang doktor. "Okay naman po ang kamay ko. Medyo kumikirot lang."


"Chianti-"


Pinutol ko ang sasabihin ni Gaige sa pamamagitan ng pandidilat rito ng mga mata. "Okay nga lang ako."


"You're a painter."


"Ah. Yes. Alam ko. Kaya alam ko din na hindi naman nadisgrasya ng todo ang kamay ko. Tignan mo oh." kinuyom ko ang mga kamay ko at ibinukas ko ulit iyon. Nang mukhang hindi nakuntento si Gaige ay nag sign language pa ako. "I'm fine. You're over reacting. Kulang na lang ata ipa-insured mo ang kamay ko-"


Bago ko pa matapos ang sasabihin ko ay tinalikuran niya ako at may tinawag. "Duane."


Ilang sandali lang ay lumapit sa kaniya ang lalaking assistant. Naguguluhang pinagmasdan ko sila. Ano na naman ang ipapagawa ni Gaige? Monumento ng nasaktan kong kamay?


"Yes, Mr. Hendrix?"


"Call the insurance company. I want Chianti's hands insured."


Nanggigilalas na napanganga ako sa narinig. He's serious isn't he? "Gaige. 'Wag na nating palahikihin ang issue. Pabayaan mo na rin ang pinsan mo. Magsasayang lang tayo ng oras pare-pareho."

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon