Chapter 23: The Perpetrator

56.6K 1.5K 56
                  A/N: #GAIANTI


CHAPTER 23

CHIANTI'S POV


Pilit na iminulat ko ang mga mata ko kahit na pakiramdam ko ay sobrang bigat ng mga talukap ko. Bukod pa roon ay tila binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit niyon.


Sa nanlalabong mga mata ay inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Masikip ang paligid, may ilang mga upuan at bintana. This is...this is a private plane. Di katulad ng kay Gaige ay may kaliitan lang ito pero natitiyak ko na isa itong pampribado na eroplano.


But what am I doing here? The last thing I remember I was talking to Lindsey and then-...someone took me! He must have found me. Reynaldo Casi. Hindi ko alam kung pano...at kung tama ako ay may kinalaman si Lindsey rito. But it doesn't make sense. Paano nalaman ni Lindsey ang tungkol kay Casi?


"Cyan I'm glad you're awake."


Cyan. Kumunot ang noo ko sa pagtataka sa sinabi at sa boses na narinig ko. It's different. Tinangka ko na lumingon sa pinanggalingan ng boses pero hindi ko magawang makagalaw. Nagbaba ako ng tingin sa mga braso ko at nakita kong nakatali iyon.


Narinig ko ang mga yabag ng lalaki at hindi nagtagal ay nakita ko ang mukha ng taong dumakip sa akin.


"I-Ikaw?" sabi ko sa paos na boses.


"Of course it's me." nakangiti niyang sabi. Umupo siya sa isa sa mga arm rest ng upuan at tumunghay sa akin. "Noong nagkita tayo uli nakasiguro na ako na may dahilan kung bakit tayo pinagtatagpo ulit. I was devastated when you refused to be with me and when I heard that you took Hendrix as a client even way before we met again. Pero alam ko na kapag nagkita tayo ulit ay magagawa kitang kunin ulit."


This is the man I almost wish to be with. Masaya siyang kausap, maalagain and there's this one moment that I was so sure that he fell for me. And I was right because he did. But it's too much. At lahat ng sobra hindi nakakabuti palagi.


Like him. Cameron Vicentti. "I'm married, Cameron."


Nawala ang ngiti sa mga labi niya. "You're not."


"You saw him with me. Kasal na ako Cameron and you need to move on-"


"No!" he roared.


My eyes widened with shock as I look at him. Hindi ito ang Cameron na nakilala ko. There's madness in his eyes and he's constantly moving as if he cannot keep still. His eyes are bloodshot as if he haven't been sleeping for days. Or maybe...he's using.


"C-Cameron...please don't do this."


Sinuklay niya ang buhok niya gamit ng mga daliri niya at pagkatapos ay tumayo siya. "Alam mo ba na escort din ang naging asawa ko? Minahal ko siya, binihisan at pinrotektahan. Pero hindi siya nakuntento. Iniwan pa rin niya ako. Mas ginusto niya pa rin ang buhay na meron siya noon. But I wouldn't let you be like her. Hindi kita pakakawalan kahit na anong mangyari."


"D-Did you...did you send those flowers and-"


"Yes. I wanted to scare you. Para malaman mo na hindi ka kayang protektahan ni Hendrix. Na sakin ka lang magiging ligtas. Na hindi ka nababagay sa kaniya!" namumula sa galit ang mukha na sigaw niya.


Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko kahit binabalot na ako ng takot. He's not on his right mind. Hindi ako pwedeng maging padalos-dalos sa pagsasalita dahil hindi ko alam kung anong magagawa niya sa akin.


Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon