Chapter 28: The Silence

49K 1.3K 84
                  CHAPTER 28

GAIGE'S POV

A loud sound echoed on the room as the glass of liquor that I was holding shattered into pieces. I run my hand through my hair in frustration. Napayuko na lang ang assistant ko na si Duane at ang mga kasama niya na ilan ay parte ng security team ko. "These can't be all a coincidence and you know that. Paano niyo hinayaang mangyari 'to?!"

"Mr. Hendrix, it was only now that we managed to get inside the house. Nang alisin niyo ang dobleng security dahil narin sa gusto ni Miss Chianti ay nag-iwan kami ng orihinal na security team para ma-check ang bahay ni Victoria Meneses. We doubled the security again when Miss Chianti went missing but one of the men decided to approach the house when it's been a day with no sign of movement in the location. The private nurse was found dead and Victoria Meneses is nowhere to be found. I'm sorry, Mr. Hendrix-"

Hindi niya na natapos ang gustong sabihin nang tumayo ako mula sa pagkakaupo at dire-diretso akong lumabas ng opisina. Tumuloy ako sa sala at doon ay natagpuan ko ang buong security team na tutok sa mga ginagawa nila pati na ang ilang galing sa pulisya na ngayon ay alerto na sa mga nagaganap. Aside from that, the private organization I hired is now working to find Chianti's location. Hindi nga lang sila pwedeng manatili dito dahil hindi sila maaaring makita ng maraming tao as per their request. Only one remained from their team but she needs to act as a friend and not as a hired agent. Iyon ay para maprotektahan ang identity niya na panghabang-buhay ko na kinakailangang panatiliing pribado ayon sa kontrata na pinirmahan ko.

Malalaki ang mga hakbang na nilapitan ko si Athena Lawrence na nakaupo sa isang tabi malayo sa lahat habang nakatutok ang mga mata sa cellphone niya. Mukhang naramdaman niya ang presensya ko dahil nag-angat siya ng tingin at direktang tinignan ako.

"I can't stay sitting around and waiting. It's been four days and I'm not going to wait another minute." I whispered at her but my voice is lace with the anger that I'm trying to hide.

I can't do this. I can't sit around when I know that Chianti's somewhere scared...or hurt. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayari sa kaniya. Each time I closed my eyes I can see her lovely face, her beautiful smile...I can almost hear the sound of her voice. Pero kada bubuksan ko ang mga mata ko, bumabalik ako sa katotohanan na wala siya sa tabi ko. Sa bawat minutong lumilipas pakiramdam ko ay paulit-ulit akong pinarurusahan sa impyerno.

I could lose her in a lot of ways. Alam kong kahit magawa namin siyang mabawi ay hindi matitiyak no'n na buong-buo ko siyang makukuha. That I may never get the Chianti that I've been with...that I fell in love with. "Miss Lawrence, I need your answer now."

Imbis na sumagot ay itinaas niya ang hintuturo niya at inilagay sa tapat ng labi niya na parang pinapatahimik ako. Bumuka ang bibig ko para magsalita pero bago ko pa magawa 'yon ay napuno ng ingay ang paligid sa komosyon na nanggagaling mula sa mga tao sa sala.

"They got our tip." Lawrence whispered jut for me to hear. "Papunta na doon ang mga kasamahan ko. We found her, Mr. Hendrix."

Hindi na ako nag-intay ng iba pa niyang sasabihin at sa malalaking hakbang ay lumabas ako ng bahay at sinundan ang ilang mga tauhan ko na nagmamadali sa pagsakay sa kani-kanilang mga sasakyan. Naririnig ko ang pagtawag sa pangalan ko pero hindi ko sila pinakinggan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay mahanap ang babaeng pinakamamahal ko.

"Gaige Hendrix!"

Napatigil ako sa akmang pagpasok sa sarili kong sasakyan at napatingin sa direksyon ng tumawag sa pangalan ko. But all I saw were men coming towards me with faces set with determination. Nagkagulo ang mga tauhan ko at sa mabibilis na kilos ay tinakbo nila ang kinaroroonan ko. But they are all too late for the unknown men already got to me first.

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon