Prologue

33.1K 746 133
                  

📌 WARNING: A VERY MATURE CONTENT. NOT APPLICABLE FOR 18 YEARS BELOW. THIS STORY CONTAINS VULGAR WORDS, BED SCENES, VIOLENCE, SENSITIVE SCENES, PHYSICAL, SEXUAL AND MENTAL ABUSE. DO NOT READ THIS OR SKIP THIS STORY IF YOU ARE NOT OPEN-MINDED. 📌

I won't put a warning in every chapters with violence and sensitive scenes since it's already stated above.

Ang kuwentong ito ay galing sa malikot na imahinasyon ng author. Ang anumang pagkakatulad ng pangalan, lugar at pangyayari ay hindi sinasadya.

Ang istoryang ito ay orihinal na gawa ni Rosas Vhiie. Ang sinumang mangopya ng walang anumang pahintulot mula sa may akda ay mapaparusahan.

Happy reading!

PROLOGUE

UMAHON siya mula sa swimming pool. He's all naked as he walked towards the table at the side of the pool.

Kumuha siya ng sigarilyo at awtomatiko iyong sinindihan ng lalaking kakalapit lang sa kinaroroonan niya. Awtomatiko nitong inabot ang malinis na tuwalya. Pinulupot niya iyon sa sariling beywang at prenteng naupo.

"Ginawa ko ang pinapagawa mo pero matigas siya, ayaw niyang magsalita," kaagad na sabi ng lalaki sa harapan niya.

Bumuga siya ng usok at tumingala. Dahan-dahan siyang ngumisi habang nakatingala sa kalangitan.

"Seems like my hands will get dirty again tonight, huh?" aniya, muling tumingin sa lalaking nasa harapan niya.

Sinenyasan niya itong lumapit. Kaagad itong tumalima. Hindi na ito nabigla nang kinuha niya ang kamay nito at ginawang ashtray ang palad ng lalaki, diniin ang sigarilyo niya doon.

Awtomatiko siyang tumayo. Kaagad itong kumilos para isuot ang mga saplot niya. Nang humakbang siya ay sinundan siya ng lalaki.

Sa garahe ng bahay niya ay awtomatiko nitong binuksan ang pinto ng kotse. The man drove him towards an abandoned building.

Dumiretso sila sa basement ng lumang building at doon ay sumalubong sa kaniya ang malansang amoy. Sa gilid ay naroroon ang isang lalaki, halos nanghihina na habang nakatali sa bakal na upuan.

Pinagmasdan niya itong mabuti. Ngumisi siya nang magtagpo ang mga mata nila ng lalaki. Kaagad itong nagpupumiglas sa kinauupuan habang takot na takot na nakatingin sa kaniya.

Awtomatiko itong tumingin sa lalaking nasa tabi niya.

"Tulungan mo ako! Huwag mong papalapitin 'yan sa'kin! Tulungan mo ako!" sigaw nito, mas lalong nagpupumiglas.

"You can go outside. I will call you when I'm done," aniya sa katabi.

Kaagad itong tumango at humakbang papalabas ng basement.

"Huwag kang aalis! Tulungan mo ako! Huwag mo akong iwan sa lalaking ito!" muling sigaw ng lalaki.

Humakbang siya patungo sa gilid ng basement at kinuha ang isang bakal na upuan. Dahan-dahan niya iyong hinila, sinasadyang lumikha ng ingay.

Pinuwesto niya ang bakal na upuan sa mismong harapan ng lalaki at prenteng umupo doon.

"Umalis ka sa harapan ko! Umalis ka!" patuloy itong sumisigaw, matindi ang takot sa mga mata.

Kumuha siya ng sigarilyo mula sa bulsa at dinala iyon sa bibig. Ang lalaking nasa harapan niya ay natigilan nang inalis niya ang pagkakatali nito sa bakal na upuan.

Kinuha niya ang kamay nito at nilapag sa palad ng lalaki ang hawak niyang lighter.

"Care to light up my cigarette?" he asked.

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now