Chapter 22: Focus

216K 8.2K 2.4K
                  


Hailey's Point of View


"Uhh... ano. Kasi... Baka ano..."


Hindi ko na pinakinggan kung ano man ang gustong sabihin ni Nate. Tumayo ako at sa ginawa kong 'yon ay halos malaglag na siya sa upuan niya.

Nag-iinit ang ulo ko. Ilang beses ko nang sinabihan si Warren na mag-aral. Hindi ko siya pinigilan sa gusto niyang gawin. Maglaro siya kung gusto niyang maglaro basta huwag lang niyang pabayaan ang pag-aaral niya. Pero ano ang nangyari? Nauwi sa puro laro. Hindi na nag-aral. Bakit nag-enrol enrol pa siya? Ugh.


"Daldal," dinig kong sabi ni Tamara kay Nate nang magpunta ako sa sala para kuhanin ang phone ko.

"Okay na rin na nalaman niya. Huwag lang niyang sasabihin kay Warren na sa akin niya nalaman."

"Mas okay pa rin kung kay Warren niya mismo narinig. Hindi sa kung sino man na hindi magawang pigilan ang bibig."

"Naks. Rhyming, ha."

"O, tapos?"


I tried calling Warren but his phone just keeps on ringing. One. Sinubukan ko ulit pero tulad ng kanina ay hindi niya sinasagot. Two. Busy sa paglalaro. Tinawagan ko ulit pero wala na naman. Three. Hindi na naman maistorbo.

Bumalik ako sa dining pero ngayon ay dala ko na ang phone ko.


"Did you call him?" tanong ni Piper.


Tumango ako at itinaas ang phone ko, "Not answering. Busy malamang. Sobrang naiirita ako sa kaniya ngayon."


"Kumalma ka lang kapag nag-usap kayo," sabi ni Russel.


Kung anu-ano pa ang sinasabi nilang apat. Huwag daw ako makipag-usap ng mainit ang ulo ko at baka may masabi ako na kung ano. Kumalma lang daw ako. Chill. Relax. Kaya lang nag-iinit talaga ang ulo ko kay Warren ngayon kaya wala ng panahon para kumalma.

Maiintindihan ko pa kung sinabi niya agad sa akin 'to. Kaya lang ilang araw na lumipas magbuhat nang makuha namin ang grades pero wala siyang sinabi. Hindi ko tinanong ang grades niya kasi ang akala ko sasabihin naman niya kapag nagkaroon ng problema. Kaya lang sa iba ko pa pala malalaman. Kung hindi pa nadulas si Nate mananatili pala akong walang kaalam alam.


"Hailey, phone mo," tango ni Tamara sa phone ko.


Napairap ako nang makita ang pangalan ni Warren sa screen. Bago pa siya bumalik sa paglalaro niya ay sinagot ko na ang tawag.


"Three missed calls in three minutes? Ganiyan mo na ba ako ka-miss?" Nagawa pa niyang magbiro.

"You have to come here," inis na sagot ko.

"Hey, may problema ba?"

"Pumunta ka dito. Now."


Natahimik ang nasa kabilang linya. Ilang segundo pa nang magsalita ulit siya, "Uh oh. Nate," dinig ko pang bulong niya. So, now, he's blaming Nate?


"Now," final na sabi ko at inend ang tawag.


The Relationship CodeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon