Third Generation and Other Stories

242K 2.8K 364
                  


These are all copyrighted. Don't plagiarize.


FIRST GENERATION:

TEEN CLASH: BOYS VS

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

TEEN CLASH: BOYS VS. GIRLS (BOOK 1)

Sa Kingdom High kung saan magkakaaway ang mga lalaki at babae, posible bang may mabuong relasyon at pagkakaibigan?


TEEN CLASH 2: BATTLE BETWEEN HEART AND MIND (BOOK 2)

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

TEEN CLASH 2: BATTLE BETWEEN HEART AND MIND (BOOK 2)

Just when you thought they finally got their happily-ever-after, a twist in the story will occur.


SECOND GENERATION:

THE TROUBLE WITH THE RULE (BOOK 1)

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

THE TROUBLE WITH THE RULE (BOOK 1)

An ordinary school with ordinary students following an ordinary rule. What's the rule? Simple. Stick to how things stand. A story about love, friendship and family.


Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
The Relationship CodeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon