ဇာတ္ေကာင္မိတ္ဆက္(ဇာတ်ကောင်မိတ်ဆက်)

26K 1.5K 208
                  

Zawgyi

နာမည္ - ေလာ့က်န္းေပ့

အသက္ - ၃၁ႏွစ္

ေသြး - AB

ေမြးေန႔ - 14.2.1989

အလုပ္အကိုင္: ကေလးရဲ႕မနက္စာျပင္ေပးသူ
(စာေရးဆရာ:ေကာင္းေကာင္းေျဖ!!)
အလုပ္အကိုင္: ေလာ့ကုမၸဏီရဲ႕ C.E.O

ဝါသနာ - ကေလးကို ေရခ်ိဳးေပးရျခင္း၊ ညဘက္ ရင္ခြင္ထဲ ထည့္သိပ္ရျခင္း ၊ ကေလးရဲ႕ ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ခိုးနမ္းရျခင္း ၊ ကေလးရဲ႕...
(စာေရးဆရာ:  ရပ္လိုက္ေတာ့!! )

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အရာ:  ကေလးထိၿပီးသမ်ွ... ၊ ကေလးရဲ႕တင္လံုးလံုးေလး ၊ အျပစ္ေပး ခါးပတ္

အျဖစ္ခ်င္ဆံုး ဆႏၵ: ကေလးနဲ႔ သူနဲ႔သာ႐ွိသည့္ ကမာၻၿဂိဳလ္မွာေနခ်င္သည္၊

မေကာင္းသည့္ ဆႏၵ: ေက်ာင္းဆုိတာ မ႐ွိေစဘူး!! ေက်ာင္း႐ွိေနသ၍ ကေလးက သူငယ္္ခ်င္းရေနမွာ!!

ေျပာေနက်စကား: ကေလးရဲ႕ လက္ညိွဳးၫႊန္ရာ ေရႊျဖစ္ေစရမယ္

ေျပာေနက်စကား: ကေလးရဲ႕ လက္ညိွဳးၫႊန္ရာ ေရႊျဖစ္ေစရမယ္

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Daddyရဲ႕ ကေလးေလး ျဖစ္ခြင့္ေပးပါလား(Daddyရဲ့ ကလေးလေး ဖြစ်ခွင့်ပေးပါလား)Where stories live. Discover now