​တောင်းပန်ခြင်း

2.3K 66 0
                  


(11.3.2022)မှ(22.3.2022)အထိ သာသနာ့​ဘောင်ဝင်ကာ တရားထိုင်​နေပါသဖြင့် update မရှိပါ။

တရားစခန်းထွက်မှ အသစ်​တွေနဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့မယ် ​နော်

အချစ်များစွာဖြင့်🌻

Forever Together (Completed)Where stories live. Discover now