PROLOGUE

11K 114 8
                  

A/N: I think baka pagtuunan ko ito ng pansin. Pero completed na ang My Handsome Professor. Gusto ko lang i-edit muna bago ipublish para wala na akong babalikang ie-edit.

Have fun reading!

PROLOGUE

TIMOTHY WOKE up on his bed when he felt no one is beside him. His eyes immediately darted to his side and he was right, she was not there.

He get up from the bed with a smile on his face, recalling what happened last night makes his smile.

Timothy went inside the bathroom to do his morning routine and with only his white short, he leave his room in his condo.

Expecting she was somewhat doing something, nagtungo siya sa kusina ngunit wala roon ang hinahanap niya.

Napakunot ang nuo ni Timothy at isa-isa hinalughog ang kabuuan ng condo unit niya ngunit wala roon ang dalaga, wala si Fashie.

Just where the heck are you, sweetheart?

He went back to his room and notice the red stain on his sheet. Timothy shook his head and grab his phone on the side table then dialed Fashie's number.

Baka lumabas lang ito at may binili, o ’di kaya ay may maagang pinuntaan. She could've tell me though. But he knows she's so sore down there.

The number you have dialed is out if reach. 

His forehead knotted then he called her again. After few calls, Fashie didn't answer. What the fuck?

Lumabas siyang muli sa kaniyang silid at nagmamadaling kinuha ang susi sa counter table nang may mapansin siyang isang bagay. Kunot nuong kinuha niya ang papel na pinatungan ng crochet sunflower na ibinigay nito sa kaniya nuon.

Mabilis niyang binuklat ang nakatuping papel at nanghihinang napaupo siya sa sofà nang mabasa ang nakasulat doon.

To Timothy,

I'm sorry if i leave. I thought i can fight for us, i thought i can fight for our love, but i was wrong. Mahina pala ako, hindi ko pala kaya. Siguro namangha lang ako nuon na kinaya kong suwayin ang mga magulang at pinsan ko nang makilala kita, pero sa una lang ’yon at hindi ko ’yon kayang panindigan.

Ayaw ko na, Timothy, pero may nakuha ka naman na sa’kin, ibinigay ko na sa’yo ang virginity ko kaya wala ka ng hahabulin sa’kin.

Pasensya na talaga. I hope you find another woman to love and will cherish you not like what i did. I hope you live happy and enjoy your life.

H'wag mo akong hanapin, h'wag mo akong tanungin sa mga pinsan ko at sa mga magulang ko, ayaw kong makilala ka nila. Hindi ka nila magugustuhan. At tuluyan  silang magagalit sa'kin. Ayaw ko no'n, i love my family and my cousins. It's better to lose you than them. So don't bother to come to our house, nor ask your bestfriend. Wala kang mapapala sa’kin.

You're not enough din. Maybe we're not just really compatible for each other. Mag-iingat ka. Paalam, Timothy.

From: Fashie

Agad na umusbong ang galit sa puso ni Timothy at naitapon ang hawak niyang cellphone. Sa sobrang galit niya ay binasag niya ang lahat ng kagamitan na meron siya sa living room.

“Argh! Dmn you! How dare you to leave me like this!” Timothy threw the vase on the wall. “Fck! Dmn sht, ptangina!” He doesn't know what to do at the moment. He just let all his frustration and anger away, kasi kung hindi ay baka mabaliw siya.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now